Havbruk Klima og miljø

Tørke truer EUs klimatiltak: Lav vannstand hindrer godstransport på Europas elver

Av Kristin Steenfeldt-Foss

Redusert vannstand truer EUs planer om å flytte tungtransport fra veier til vannveier i Europa. Tørke har ført til lavere vannstand i elver og kanaler, begrensende fraktmulighetene for gods.

I sommer har tyske medier rapportert om redusert godstransport på Rhinen på grunn av lav vannføring. Dette har negativ innvirkning på den tyske økonomien, da Rhinen er en viktig vannvei i Europa. Store selskaper som BASF er avhengige av Rhinen for å transportere råmaterialer.

Selv Deutsche Bank anerkjenner at lengre perioder med lav vannstand kan forsinke den tyske økonomiske bedringen. Tysklands økonomi forventes allerede å falle med 0,3 prosent i år.

Dette er ikke første gang lav vannføring skaper utfordringer. I 2018 og under fjorårets tørke var lignende problemer observert.

Selv om noe regn i august har bidratt til å avhjelpe den akutte situasjonen, indikerer forskere at det har vært perioder med unormalt lav vannstand de siste årene. Dette kan bli den nye normalen, noe som kan redusere elvers transportkapasitet.

Årsaker til den reduserte vannstanden inkluderer nedsmelting av alpebreer, spesielt i Alpene. Denne nedsmeltingen påvirker vannstandene, og en fortsatt nedgang kan redusere elvers transportkapasitet betydelig. Ifølge Det føderale hydrologiske institutt (BfG) kan Rhinens transportkapasitet reduseres med 25 prosent ved århundreskiftet på grunn av smeltingen.

Europa har et omfattende nettverk av innenlandske vannveier som går gjennom 13 land og strekker seg over 37 000 kilometer. Økt bruk av elve- og kysttransport ville være mer klimavennlig enn veitransport. Energiforbruket per tonn/km er betydelig lavere for elvebåter sammenlignet med lastebiler og tog.

EUs «Green Deal» har som mål å flytte 75 prosent av dagens veitransport til jernbane og vannveier. Imidlertid kan klimaendringer og lavere vannstand gjøre dette målet vanskelig å nå. Mellom 2021 og 2022 gikk transporten på elver og kanaler i EU ned med 9,8 prosent ifølge Eurostat.

Rapporter indikerer også at utslippene fra veitransportsektoren øker, da mer gods blir fraktet på vei og personbiltrafikken øker. Dette går imot målene i EUs miljøstrategi.

Kommisjonen deler bekymringen: «Forstyrrelser av trafikken på EUs innenlands vannveier er et betydelig hinder for å trekke mer frakt vekk fra veitransport,» påpeker Kommisjonens talsperson Adalbert Jahnz overfor Politico.

Dette problemet har ingen enkel løsning. Selv om etterspørselen etter grunngående båter øker, er dette langt fra tilstrekkelig for å kompensere for tapet av transportkapasitet. En omfattende fornyelse av flåten er nødvendig for å takle situasjonen. Mens det i noen tilfeller kan være mulig å mudre eller endre elveforløp for å tilrettelegge for båttrafikk, står dette i konflikt med andre økologiske prinsipper i EU. EU har ambisiøse mål om å gjenopprette naturlige vassdrag, og talsperson Jahnz fra Kommisjonen bekrefter at eventuelle slike prosjekter som forverrer økologien i et vassdrag, kun vil bli gjennomført i ekstraordinære situasjoner.

 

FLERE HISTORIER