Bærekraftsnytt COP28

Enighet om utfasing av fossil energi under COP 28

Av Julie Marie Winger Eriksen

 

Onsdag morgen ble den politiske oppfølgingen av den globale gjennomgangen vedtatt på et avsluttende møte i Dubai. Målet er å peke ut veien videre i lys av Paris-avtalen. Ifølge Energi og Klima har det viktigste stridsspørsmålet i forhandlingene vært formuleringene av fossil energi.

Dette er noen av de viktigste punktene i beslutningen om den globale gjennomgangen:

 

  • For å muliggjøre oppnåelse av netto nullutslipp innen 2050, oppfordres nasjonene til å delta i et verdensomspennende tiltak for en overgang bort fra fossilt brennstoff i energisystemer. Denne overgangen skal foregå på en rettferdig og systematisk måte, med en intensivert innsats i løpet av dette tiåret.

 

  • Forsterkede reduksjoner av «andre» klimagasser: Det legges vekt på å intensivere nedskjæringene i utslipp av klimagasser som ikke er CO2, spesielt metan, innen 2030.

 

  • For å akselerere null- og lavutslippsteknologier, inkludert karbonfangst og -lagring (CCS), som er spesielt viktig i sektorer der det er vanskelig å fjerne utslipp, skal innsatsen innenfor lavkarbon-teknologier intensiveres. CCS nevnes som et viktig virkemiddel i denne sammenhengen.

 

  • Det er avtalt, slik som på klimatoppmøtet i 2021, at bruken av kullkraft uten karbonfangst og -lagring (CCS) skal reduseres gradvis.

 

  • Med henvisning til at teknologier for utslippskutt er blitt mer tilgjengelige det siste tiåret, og at kostnadene har falt, spesielt for vind- og solkraft samt energilagring, bes landene om å bidra til en tredobling av kapasiteten for fornybar energi og en dobling av takten i energieffektivisering innen 2030. Det er ikke spesifisert hvordan dette skal gjennomføres eller hvilke land som skal ta hvilke steg.
 

FLERE HISTORIER