Bærekraftsnytt

EU innfører nye taksonomi-kriterier for sirkulærøkonomi, forurensning og biologisk mangfold

EU har introdusert nye taksonomikriterier som inkluderer sirkulærøkonomi, forurensning og biologisk mangfold. Disse kriteriene vil bidra til å identifisere bærekraftige økonomiske aktiviteter og øke kapitalstrømmen til grønn omstilling. Tidligere kriterier dekket to av seks miljømål, mens de resterende fire vil bli implementert snart.

Utvidelsen vil tillate vurdering av byggprosjekter ut fra flere miljømål. Imidlertid er det begrensninger for bankene når det gjelder rapportering av bærekraftig andel av utlånene deres. Samtidig blir et nytt direktiv om bærekraftsrapportering, CSRD, også implementert. EU-taksonomien er et klassifiseringssystem som gjør det mulig for investorer, banker og bedrifter å identifisere hvilke økonomiske aktiviteter som er virkelig bærekraftige. Formålet er å øke kapitalstrømmen til grønn omstilling.

For å kunne klassifiseres som bærekraftig i henhold til taksonomien, må en aktivitet oppfylle ett av de seks miljømålene som er fastsatt. I 2021 ble kriteriene for kun to av disse miljømålene etablert: begrensning av klimaendringer og klimatilpasning. Den nye norske loven om bærekraftig finans implementerer taksonomiforordningen i norsk rett fra januar 2023.

De fire gjenværende miljømålene er nå på vei inn i regelverket kjent som «Taxo 4». Disse målene vil få sine egne kriterier, som inkluderer bærekraftig bruk og beskyttelse av vann og marine ressurser, overgang til sirkulær økonomi, forebygging og bekjempelse av forurensning, samt beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer. EU-kommisjonen godkjente disse nye kriteriene den 13. juni, og de forventes å tre i kraft ved årsskiftet, med mindre Europaparlamentet og Ministerrådet har innvendinger.

Denne utvidelsen av taksonomien vil være viktig for å vurdere bærekraften til ulike prosjekter og aktiviteter knyttet til alle seks miljømålene. For eksempel vil det nå være mulig å vurdere om et bygg er bærekraftig i forhold til sirkulærøkonomi, i tillegg til klimamålene. Dette har ikke vært mulig tidligere.

 

FLERE HISTORIER