Bærekraftsnytt EU

EU setter ny standard for bærekraft og menneskerettigheter i næringslivet

Av Camilla Høvik

English version below

I et historisk skritt fremover for bærekraft og bedriftsansvar, har Europaparlamentet og Rådet for Den europeiske union nådd en enighet om det nye Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Denne avtalen representerer en vesentlig endring i tilnærmingen til selskapsansvar, og innfører omfattende forpliktelser for menneskerettigheter og miljømessig aktsomhet .

Direktivet vil kreve at store selskaper, inkludert de i finanssektoren, må utvikle og implementere en klimaovergangsplan som sikrer at deres forretningsmodell og strategi er i tråd med målet om å begrense global oppvarming til 1,5 °C. Dette er en betydelig endring fra de tidligere frivillige regimene og markerer et skifte mot mer bindende og strenge krav​​​​.

Direktivet vil anvende på EU-selskaper med mer enn 500 ansatte og en global omsetning på over 150 millioner euro. Det gjelder også selskaper som opererer i sektorer med stor miljø- og menneskerettighetspåvirkning, som har over 250 ansatte og en omsetning på over 40 millioner euro. I tillegg omfattes ikke-EU-selskaper som oppfyller visse omsetningsterskler i EU​​​​.

 

Aktsomhetsplikt og sanksjoner

Blant de viktigste funksjonene i CSDDD er kravet om at inngår selskaper må integrere menneskerettigheter og miljømessig aktsomhet i sin politikk. Dette inkluderer identifisering og tiltak for å håndtere negative påvirkninger på menneskerettigheter og miljøet, etablering av varsling- og klageprosedyrer, samt overvåking og offentlig kommunikasjon av aktsomhetsprosedyrer​​​​.

For å sikre overholdelse, vil EU-landene utpeke tilsynsmyndigheter som kan pålegge sanksjoner mot selskaper som ikke overholder reglene. Dette kan inkludere bøter på opptil 5% av selskapets globale omsetning, samt offentliggjøring av navn på selskaper som ikke er i samsvar med regelverket​​​​.

Videre innfører direktivet et sivilt ansvar for selskaper som ikke overholder aktsomhetskravene, med rett til erstatning for skader for ofrene​​​​.

Denne avtalen er en del av EUs bredere innsats for å fremme en overgang til bærekraftig internasjonal virksomhet. Det avtalte lovutkastet krever formell godkjenning av både Europaparlamentet og Rådet før det kan tre i kraft, og detaljer om implementering og ytterligere krav forventes å bli offentliggjort snart​​​​.

Dette er en betydelig utvikling som vil påvirke selskaper over hele verden og markerer en viktig milepæl i kampen for en mer bærekraftig og ansvarlig global økonomi.

 


 

EU Sets New Standards for Sustainability and Human Rights in Business

 

By Camilla Høvik

 

In a historic step forward for sustainability and corporate responsibility, the European Parliament and the Council of the European Union have reached an agreement on the new Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). This agreement represents a significant shift in the approach to corporate responsibility, introducing comprehensive obligations for human rights and environmental due diligence.

 

The directive requires large companies, including those in the financial sector, to develop and implement a climate transition plan to ensure that their business model and strategy are aligned with the goal of limiting global warming to 1.5 °C. This is a significant change from the previous voluntary regimes and marks a shift towards more binding and stringent requirements.

The directive will apply to EU companies with more than 500 employees and a global turnover of over 150 million euros. It also applies to companies operating in sectors with significant environmental and human rights impacts, which have over 250 employees and a turnover of over 40 million euros. Additionally, non-EU companies that meet certain turnover thresholds in the EU are included.

 

Due Diligence and Sanctions

Key features of the CSDDD include the requirement for companies to integrate human rights and environmental due diligence into their policies. This includes identifying and taking measures to address negative impacts on human rights and the environment, establishing notification and complaint procedures, as well as monitoring and publicly communicating due diligence procedures.

To ensure compliance, EU countries will designate supervisory authorities that can impose sanctions on companies that do not adhere to the regulations. This may include fines of up to 5% of the company’s global turnover and public disclosure of names of non-compliant companies.

Furthermore, the directive introduces a civil liability for companies that fail to meet their due diligence obligations, with the right for victims to receive compensation for damages.

This agreement is part of the EU’s broader effort to promote a transition to sustainable international business. The agreed draft of the law requires formal approval by both the European Parliament and the Council before it can come into force, and details on implementation and further requirements are expected to be published soon.

This is a significant development that will affect companies worldwide and marks an important milestone in the fight for a more sustainable and responsible global economy.

 

FLERE HISTORIER