Bærekraftsnytt

EU tar et krafttak mot klesavfall

Av Camilla Høvik

English version below

EU har nylig vedtatt nye regler som har som mål å forlenge levetiden til produkter og fremme reparasjon og resirkulering. Disse reglene, som også vil bli norsk lov gjennom EØS-avtalen, omfatter et bredt spekter av produkter, inkludert tekstiler .

Mandag kveld ble det nådd enighet om teksten i det nye direktivet, kjent som «økodesign», mellom Ministerrådet (medlemslandene) og Europaparlamentet. Dette direktivet er en videreføring av 20 år gamle EU-regler for økodesign. Hensikten er å sikre forbrukerne bedre rettigheter, redusere svinn og forbedre ressursutnyttelsen. Den spanske industri- og turistministeren, som ledet forhandlingene, uttalte at bærekraft vil vurderes fra det første steget i produksjonen, og la vekt på viktigheten av design for å gjøre produkter grønnere​​​​.

 

Forbrukere i Sentrum for Bærekraftig Endring

Den europeiske forbrukerorganisasjonen, BEUC, har ønsket vedtaket velkommen, da forbrukerne har uttrykt misnøye med produkter som mobiltelefoner, skjermer og tekstiler som har kort levetid og er vanskelige å reparere. BEUC anser dette som et betydelig fremskritt​​.

EUs nye regler vil gjøre miljøvennlig produksjon til den nye normalen. EU-kommisjonen skal nå utarbeide en liste over produkter som skal omfattes av de nye reglene, som inkluderer tekstiler, møbler, jern, stål, aluminium, dekk, maling, smøreoljer og kjemikalier, samt energirelaterte produkter og elektronikk​​. Mat, dyrefôr, medisiner og kjøretøy er ikke omfattet av de nye reglene​​.

Forhandlinger mellom Rådet og Europaparlamentet har resultert i skjerpede regler, spesielt for å hindre at selskaper dumper klær og fottøy direkte på fyllinga. Det er innført unntak og overgangsordninger for mindre og mellomstore selskaper, samt en meldeplikt for store selskaper om destruering av usolgte produkter​​. Forbrukere vil også få mer informasjon om produktets bærekraft, inkludert et «digitalt produktpass» som vil være en lett tilgjengelig tag på produktet​​.

BEUC påpeker at de nye reglene vil gjøre varige og ressurseffektive produkter til normen og er en stor seier for forbrukere som lenge har klaget over kortlevende produkter. De understreker betydningen av rask implementering og tilstrekkelige ressurser for håndhevelse av loven​​. Ecodesign-tiltak vil forbedre energieffektiviteten og holdbarheten til husholdningsapparater, og nye regler vil gjøre produkter mer bærekraftige ved design. Det er også en sterkere kobling mellom Ecodesign-tiltak og EU Ecolabel​​.

 

Det er imidlertid bekymringer om at den vedtatte teksten ikke går langt nok i å møte store forbrukerforventninger, særlig når det gjelder ansvar for online markedsplasser, svake markedsovervåkningstiltak og fraværet av sosiale aspekter av bærekraft, selv om disse kan vurderes i fremtidige revisjoner​​.


EU Takes a Strong Stance Against Clothing Waste

 

By Camilla Høvik

The EU has recently adopted new rules aimed at extending the lifespan of products and promoting repair and recycling. These rules, which will also become Norwegian law through the EEA Agreement, cover a wide range of products, including textiles.

On Monday evening, an agreement was reached on the text of the new directive, known as «eco-design,» between the Council of Ministers (member states) and the European Parliament. This directive is a continuation of 20-year-old EU rules for eco-design. The aim is to ensure better rights for consumers, reduce waste, and improve resource utilization. The Spanish Minister of Industry and Tourism, who led the negotiations, stated that sustainability would be considered from the first step of production, emphasizing the importance of design in making products greener.

 

Consumers at the Center of Sustainable Change

The European Consumer Organisation, BEUC, has welcomed the decision, as consumers have expressed dissatisfaction with products such as mobile phones, screens, and textiles that have a short lifespan and are difficult to repair. BEUC considers this a significant advancement.

The EU’s new rules will make environmentally friendly production the new norm. The European Commission will now compile a list of products to be covered by the new rules, which includes textiles, furniture, iron, steel, aluminum, tires, paint, lubricating oils, and chemicals, as well as energy-related products and electronics. Food, animal feed, medicines, and vehicles are not included in the new rules.

Negotiations between the Council and the European Parliament have resulted in stricter rules, particularly to prevent companies from dumping clothes and footwear directly into landfills. Exceptions and transitional arrangements have been introduced for smaller and medium-sized companies, as well as a reporting obligation for large companies on the destruction of unsold products. Consumers will also receive more information about the sustainability of products, including a «digital product passport,» which will be an easily accessible tag on the product.

BEUC points out that the new rules will make durable and resource-efficient products the norm and represent a significant victory for consumers who have long complained about short-lived products. They emphasize the importance of rapid implementation and sufficient resources for law enforcement. Eco-design measures will improve the energy efficiency and durability of household appliances, and the new rules will make products more sustainable by design. There is also a stronger link between eco-design measures and the EU Ecolabel.

However, there are concerns that the adopted text does not go far enough in meeting major consumer expectations, particularly regarding the responsibilities of online marketplaces, weak market surveillance measures, and the absence of social aspects of sustainability, although these may be considered in future revisions.

 

FLERE HISTORIER