Bærekraftsnytt Klima og miljø

Europa øker innsatsen mot global oppvarming: Lanserer karbonskatt

Av Melica Jahangiri

Klimaendringer er et verdensomspennende problem som krever internasjonale løsninger. Mens EU styrker sin egen klimaambisjon, er det en risiko for ‘karbonlekkasje’ hvis andre land utenfor EU fortsetter med mindre strenge klimapolitikker. Dette fenomenet oppstår når selskaper i EU flytter produksjonen til land med svakere klimapolitikk, eller når EU-produkter blir erstattet av importerte varer med høyere karbonutslipp. 

Et verktøy for rettferdig karbonprising
EUs Karbonjusteringsmekanisme ved Grensen (CBAM) blir sett på som et banebrytende verktøy for å prise karbonutslippene ved produksjon av varer som importeres til EU. Dette for å stimulere til renere industriproduksjon utenfor EU. CBAM er designet for å være kompatibelt med WTO-regler og er i overensstemmelse med utfasingen av tildelingen av gratis kvoter under EU Emissions Trading System (ETS). Dette vil sikre at prisen for karbon i importerte varer tilsvarer prisen for hjemmeproduserte varer. 

CBAM har offisielt tredd i kraft fra 1. oktober 2023. Dette vil først gjelde visse varer og utvalgte forløpere, som sement, jern og stål, aluminium, gjødsel, elektrisitet og hydrogen. Målet med overgangsperioden er å fungere som en pilotfase for alle involverte parter, slik at nyttig informasjon om innebygde utslipp kan samles for å finslipe metoden for den endelige perioden. 

Rapportering og fleksibilitet i overgangsfasen
Fra og med oktober vil hovedfokuset være på overvåking og rapportering. Importører vil bli forpliktet til å rapportere mengden drivhusgassutslipp (GHG) forbundet med varer de bringer inn i EU, men vil ikke umiddelbart måtte gjøre noen økonomiske oppgjør basert på disse utslippene. 

Dette trinnet er viktig fordi det gir myndigheter og bedrifter en sjanse til å forstå og tilpasse seg mekanismene i CBAM før de økonomiske implikasjonene trer i kraft. I tillegg anerkjenner Kommisjonen at bedriftene trenger tid til å innarbeide disse nye prosedyrene i sine operasjonelle rutiner. Det første året av CBAM-implementeringen vil tillate selskaper en viss grad av fleksibilitet i hvordan de rapporterer. Dette er gjort med hensikt for å gi selskapene rom for tilpasning, læring og tilbakemelding, slik at systemet kan finjusteres. Fra 1. januar 2025 blir det påkrevd med en enhetlig metode for å rapportere karbonutslipp, for å sikre likhet i rapportering og prising.  

Det permanente systemet og fremtiden for CBAM
Fra 1. januar 2026 vil importører måtte erklære den årlige mengden importerte varer og deres innbakte GHG. De vil deretter overgi det tilsvarende antallet CBAM-sertifikater, priset etter gjennomsnittsprisen på EU ETS-kvoter. Utfasingen av gratis tildeling under EU ETS vil foregå parallelt med innføringen av CBAM fra 2026 til 2034. En gjennomgang av CBAM under overgangsperioden vil bli utført før det endelige systemet trer i kraft. Samtidig vil det bli vurdert om andre produkter skal inkluderes i CBAMs virkeområde, med mål om inkludering innen 2030. 

 

 

FLERE HISTORIER