Flere nye fjes i Støres regjering

Av Camilla Høvik

 

Statsminister Jonas Gahr Støre har i dag kunngjort flere endringer i regjeringen, en avgjørelse som kommer etter en periode med intens spekulasjon og medieomtale.

Blant de mest bemerkelsesverdige endringene:

 • Espen Barth Eide, tidligere klima- og miljøminister, overtar som utenriksminister etter Anniken Huitfeldt. Huitfeldt er en av flere ministre som forlater regjeringen.
 • Andreas Bjelland Eriksen tar på seg rollen som klima- og miljøminister. Eriksen, som tidligere tjenestegjorde som statssekretær ved Statsministerens kontor og Olje- og energidepartementet, har nå fått et sentralt verv.
 • Tonje Brenna blir arbeids- og inkluderingsminister, tar over etter Marte Mjøs Persen.
 • Kari Nessa Nordtun, tidligere ordfører i Stavanger, er utnevnt som kunnskapsminister. Hun overtar etter Brenna.
 • Cecilie Myrseth trer inn som ny fiskeri- og havminister, erstatter Bjørnar Skjæran.
 • Karianne O. Tung tar over en nyopprettet ministerpost som digitaliserings- og forvaltningsminister. I denne rollen vil hun også lede et nytt departement, Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet, som vil ha ansvar for flere avdelinger som tidligere var underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet.
 • Erling Sande blir ny kommunal- og distriktsminister, overtar etter Sigbjørn Gjelsvik.

 

Støres avgjørelse inkluderer en blanding av erfarne politikere og nye ansikter, som ser ut til å representere en yngre generasjon i norsk politikk. Endringene kommer også på et tidspunkt hvor Arbeiderpartiet nylig opplevde en betydelig nedgang i kommune- og fylkestingsvalget, og markerer en ny fase i Støres lederskap.

 

Samtidig har flere av avgjørelsene vakt oppmerksomhet. Det har blitt rapportert at både Anniken Huitfeldt og Bjørnar Skjæran ble skiftet ut mot deres vilje, noe som har ført til en viss kontrovers rundt omrokeringen.

 

Statsminister Støre har understreket at ingen av hans ministre har bedt om å trekke seg, og at alle ønsket å fortsette. Den nye sammensetningen av regjeringen reflekterer Støres ønske om både kontinuitet og fornyelse.

 

Endringene gir nå en tydelig indikasjon på regjeringens vei fremover, med en kombinasjon av nye ansikter og gamle, som sammen vil forsøke å lede Norge gjennom de utfordringene og mulighetene som ligger foran.

 

Resten av regjeringen ser slik ut:

 • Statsminister: Jonas Gahr Støre (Ap)
 • Finansminister: Trygve Slagsvold Vedum (Sp)
 • Utviklingsminister: Anne Beate Tvinnereim (Sp)
 • Næringsminister: Jan Christian Vestre (Ap)
 • Barne- og familieminister: Kjersti Toppe (Sp)
 • Forsvarsminister: Bjørn Arild Gram (Sp)
 • Samferdselsminister: Jon-Ivar Nygård (Ap)
 • Helse- og omsorgsminister: Ingvild Kjerkol (Ap)
 • Forskings- og høgare utdanningsminister: Sandra Borch (Sp)
 • Justis- og beredskapsminister: Emilie Enger Mehl (Sp)
 • Olje- og energiminister: Terje Aasland (Ap). Det er verdt å merke seg at dette departementet vil endre navn til «Energidepartementet» fra 1. januar 2024.
 • Kultur- og likestillingsminister: Lubna Jaffery (Ap)
 • Landbruks- og matminister: Geir Pollestad (Sp)

Several New Faces in Støre’s Government

 

Av Camilla Høvik 

 

Prime Minister Jonas Gahr Støre announced several changes to his government today, a decision that comes after a period of intense speculation and media coverage.

Among the most notable changes:

 • Espen Barth Eide, former Minister of Climate and Environment, takes over as Foreign Minister, succeeding Anniken Huitfeldt. Huitfeldt is one of several ministers leaving the government.
 • Andreas Bjelland Eriksen assumes the role of Minister of Climate and Environment. Eriksen, who previously served as State Secretary at the Prime Minister’s Office and the Ministry of Petroleum and Energy, now holds a central position.
 • Tonje Brenna becomes Minister of Labor and Inclusion, succeeding Marte Mjøs Persen.
 • Kari Nessa Nordtun, former mayor of Stavanger, has been appointed Minister of Education, succeeding Brenna.
 • Cecilie Myrseth steps in as the new Minister of Fisheries and Oceans, replacing Bjørnar Skjæran.
 • Karianne O. Tung takes over a newly created ministerial post as Minister of Digitalization and Administration. In this role, she will also lead a new department, the Ministry of Digitalization and Administration, responsible for several divisions previously under the Ministry of Local Government and Regional Development.
 • Erling Sande becomes the new Minister of Local Government and Regional Development, succeeding Sigbjørn Gjelsvik.

Støre’s decision includes a mix of seasoned politicians and new faces, appearing to represent a younger generation in Norwegian politics. The changes also come at a time when the Arbeiderpartiet recently experienced a significant decline in municipal and county elections, marking a new phase in Støre’s leadership.

At the same time, several decisions have drawn attention. It has been reported that both Anniken Huitfeldt and Bjørnar Skjæran were replaced against their will, leading to some controversy surrounding the reshuffle.

Prime Minister Støre emphasized that none of his ministers asked to resign and that all wished to continue. The new government composition reflects Støre’s desire for both continuity and renewal.

The changes now provide a clear indication of the government’s path forward, with a combination of new faces and old, aiming to lead Norway through the challenges and opportunities ahead.

The rest of the government is as follows:

 • Prime Minister: Jonas Gahr Støre (Arbeiderpartiet)
 • Finance Minister: Trygve Slagsvold Vedum (Senterpartiet)
 • Minister of Development: Anne Beate Tvinnereim (Senterpartiet)
 • Minister of Industry: Jan Christian Vestre (Arbeiderpartiet)
 • Minister of Children and Family: Kjersti Toppe (Senterpartiet)
 • Minister of Defence: Bjørn Arild Gram (Senterpartiet)
 • Minister of Transport: Jon-Ivar Nygård (Arbeiderpartiet)
 • Minister of Health and Care: Ingvild Kjerkol (Arbeiderpartiet)
 • Minister of Research and Higher Education: Sandra Borch (Senterpartiet)
 • Minister of Justice and Public Security: Emilie Enger Mehl (Senterpartiet)
 • Minister of Petroleum and Energy: Terje Aasland (Arbeiderpartiet). Notably, this department will change its name to «Energidepartementet» from January 1, 2024.
 • Minister of Culture and Equality: Lubna Jaffery (Arbeiderpartiet)
 • Minister of Agriculture and Food: Geir Pollestad (Senterpartiet)
 

FLERE HISTORIER