FNs dag: 78 år med globalt samarbeid i en stadig skiftende verden

Av Melica Jahangiri

English version below

24. oktober markerte vi en sentral begivenhet i verdenshistorien: FNs dag. Det var på denne dagen i 1945 at 51 nasjoner undertegnet FNs charter, og etablerte dermed De forente nasjoner (FN) som en pilar for internasjonalt samarbeid og diplomati. Nå, 78 år senere, reflekterer vi over organisasjonens voksende relevans i en verden som står overfor sammensatte utfordringer.

Global utfordringer i et komplekst landskap
I den verden vi lever i dag står vi overfor en rekke presserende problemer. Fra konflikter mellom landegrenser, til trusler som klimaendringer, og bekymringer om hvorvidt vi vil nå bærekraftsmålene innen 2030. Disse utfordringene samler seg til et landskap som kan minne om et mareritt. Geopolitiske spenninger er på vei oppover, og utfordringene på global skala ser ut til å vokse i en hastighet som kan virke overveldende. Dette kompliseres ytterligere av en tilsynelatende manglende evne fra det internasjonale samfunnet til å samle seg og gi en koordinert respons på disse utfordringene. På grunn av disse problemene fremstår FN som ekstremt viktig i denne tiden, og behovet for globalt samarbeid blir bare sterkere.

Relevansen av FN i dagens verden
Selv om verden har endret seg betydelig siden FNs opprettelse, har mange av de grunnleggende institusjonene holdt fast ved strukturer og prosesser fra en tidligere æra. Men i en verden med økende multipolaritet, hvor flere nasjoner står som globale makter, er behovet for sterke og effektive multilaterale institusjoner aldri vært mer presserende. Dette poenget med multipolaritet ble nylig fremhevet av vår styreleder og generalsekretær, António Guterres, under hans tale ved Generalforsamlingen. Han understreket at multipolaritet i seg selv ikke er en garanti for fred. Som en konsekvens er FN mer relevant enn noen gang før. For å adressere dagens utfordringer effektivt, er det avgjørende at disse institusjonene reflekterer verden slik den er i dag, ikke slik den en gang var.

Næringslivets rolle i globalt samarbeid
Næringslivet er avgjørende for at vi skal kunne nå FNs bærekraftsmål innen 2030. Med deres ressurser, teknologiske kapasitet og globale nettverk, har bedrifter en unik mulighet til å drive forandring på tvers av sektorer og regioner. De har allerede demonstrert sin kapasitet til å bidra til global bærekraftig utvikling gjennom ulike initiativer, fra grønn teknologi og fornybar energi til bærekraftige produksjonsmetoder og forsyningskjeder.

Samtidig, mens næringslivet har mye å tilby, er det også viktig med tilsyn og regulering for å sikre at bedrifters handlinger er i tråd med bærekraftsmålene og globale standarder for rettferdighet og etikk. Samarbeid mellom offentlig og privat sektor, med felles mål og verdier, kan hjelpe til med å forme en fremtid der både mennesker og planeten trives.

Veien fremover
Mens vi feirer FNs dag og 78 år med innsats for global fred og samarbeid, må vi også fornye vårt engasjement for en verden som er bygget på samarbeid, forståelse og felles innsats. Vi har utvilsomt utfordringer foran oss, men ved å arbeide sammen, med styrket multilateralisme og aktiv deltakelse fra både stater og næringsliv, kan vi navigere mot en lysere, mer inkluderende fremtid.

 


UN Day: 78 years of global cooperation in an ever-changing world

 

By Melica Jahangiri

On October 24th, we marked a pivotal event in world history: UN Day. It was on this day in 1945 that 51 nations signed the UN Charter, thereby establishing the United Nations (UN) as a pillar of international cooperation and diplomacy. Now, 78 years later, we reflect on the organization’s growing relevance in a world facing complex challenges.

Global Challenges in a Complex Landscape
In the world we live in today, we are faced with a range of pressing issues. From conflicts across national borders, to threats such as climate change, and concerns about whether we will achieve the sustainability goals by 2030. These challenges come together in a landscape that can resemble a nightmare. Geopolitical tensions are on the rise, and challenges on a global scale seem to be growing at a pace that can seem overwhelming. This is further complicated by an apparent inability of the international community to unite and provide a coordinated response to these challenges. Because of these issues, the UN appears extremely important at this time, and the need for global cooperation only becomes stronger.

The Relevance of the UN in Today’s World
Although the world has changed significantly since the establishment of the UN, many of the basic institutions have adhered to structures and processes from an earlier era. But in a world with increasing multipolarity, where several nations stand as global powers, the need for strong and effective multilateral institutions has never been more pressing. This point of multipolarity was recently highlighted by our chairman and secretary-general, António Guterres, during his speech at the General Assembly. He emphasized that multipolarity in itself is not a guarantee of peace. As a consequence, the UN is more relevant than ever before. To effectively address today’s challenges, it’s crucial that these institutions reflect the world as it is today, not as it once was.

The Role of Business in Global Cooperation
Businesses are crucial for us to achieve the UN’s sustainability goals by 2030. With their resources, technological capacity, and global networks, companies have a unique opportunity to drive change across sectors and regions. They have already demonstrated their capacity to contribute to global sustainable development through various initiatives, from green technology and renewable energy to sustainable production methods and supply chains.

At the same time, while businesses have much to offer, oversight and regulation are also important to ensure that companies’ actions align with sustainability goals and global standards for fairness and ethics. Cooperation between the public and private sectors, with shared goals and values, can help shape a future where both people and the planet thrive.

The Way Forward
As we celebrate UN Day and 78 years of efforts for global peace and cooperation, we must also renew our commitment to a world built on cooperation, understanding, and joint effort. We undoubtedly have challenges ahead of us, but by working together, with strengthened multilateralism and active participation from both states and businesses, we can navigate towards a brighter, more inclusive future.

 

FLERE HISTORIER