-

Historisk temperaturtopp: Global temperatur stiger over 2 grader

Av Camilla Høvik

English version below

For første gang i historien har kloden opplevd en dag hvor gjennomsnittstemperaturen oversteg 2 grader høyere enn førindustriell tid. Dette historiske øyeblikket ble dokumentert 17. november, basert på foreløpige data fra Det Europeiske Unionens klimaovervåkingstjeneste, Copernicus Climate Change Service (C3S).

Selv om dette markerer en betydelig økning, understreker eksperter at dette ikke betyr at vi har feilet i å holde den globale oppvarmingen under det internasjonalt anerkjente målet om 2 grader. Dette målet refererer til en langvarig trend, ikke enkeltstående dager eller kortvarige økninger.

 

Gjennomsnittlig global oppvarming er fortsatt målt til rundt 1,2 grader over pre-industrielle nivåer. Dette tallet er et gjennomsnitt over tid, og tar hensyn til naturlige fluktuasjoner i klimaet.I de siste månedene har verden vært vitne til flere nye varmerekorder, ofte med betydelige marginer. Disse temperaturspikene kan delvis tilskrives El Niño-værfenomenet, men det er også en klar forståelse blant forskere om at menneskeskapte faktorer spiller en avgjørende rolle i denne økningen.

 

Disse nye funnene gir et viktig signal om at vi fortsatt står overfor store utfordringer i kampen mot klimaendringer. Det påpekes at selv om en enkelt dag med ekstrem varme ikke representerer en global trend, er det en klar påminnelse om de langsiktige effektene av global oppvarming og viktigheten av å fortsette å arbeide for å redusere klimagassutslippene.


Historical Temperature Peak: Global Temperature Rises Over 2 Degrees

 

By Camilla Høvik

For the first time in history, the planet has experienced a day where the average temperature exceeded 2 degrees higher than pre-industrial times. This historic moment was documented on November 17th, based on preliminary data from the European Union’s climate monitoring service, Copernicus Climate Change Service (C3S).

 

Although this marks a significant increase, experts emphasize that this does not mean we have failed in keeping global warming under the internationally recognized target of 2 degrees. This target refers to a long-term trend, not isolated days or short-term increases. The average global warming is still measured at around 1.2 degrees above pre-industrial levels. This figure is an average over time and takes into account natural fluctuations in the climate.

In recent months, the world has witnessed several new heat records, often by significant margins. These temperature spikes can be partly attributed to the El Niño weather phenomenon, but there is also a clear understanding among scientists that human-made factors play a crucial role in this increase.

These new findings send an important signal that we are still facing major challenges in the fight against climate change. It is pointed out that even though a single day of extreme heat does not represent a global trend, it is a stark reminder of the long-term effects of global warming and the importance of continuing to work to reduce greenhouse gas emissions.

 

FLERE HISTORIER