Energi Klima og miljø

Hva menes med blått, grønt og grått hydrogen? Hva er det, og kan det bidra til det grønne skiftet?

Av: Julie Marie Winger Eriksen

I en tid hvor Norge og verden søker etter bærekraftige løsninger for å møte klimautfordringene, har hydrogen fått stadig mer fokus som en potensiell bidragsyter i overgangen til et grønnere samfunn. Hydrogen er imidlertid ikke en ensartet ressurs, og det finnes ulike varianter av det. For å forstå hvordan hydrogen kan være en viktig brikke i veien mot en mer bærekraftig fremtid i Norge, er det nødvendig å utforske de ulike typene og deres potensial, fordi hva er egentlig grønt, grått og blått hydrogen?

Grått hydrogen

Grått hydrogen produseres gjennom dampreformering av naturgass, en prosess som er vidt utbredt i dagens globale hydrogenproduksjon. Dette innebærer at metan reagerer med vanndamp for å produsere hydrogen. Dessverre er produksjonen av grått hydrogen lite fordelaktig for klimaet, da det resulterer i store mengder CO2-utslipp.

I Norge har produksjonen av grått hydrogen historisk vært drevet av landets rike naturgassressurser. Hydrogen fra denne kilden benyttes i flere sektorer, inkludert industri og petrokjemi. Imidlertid er bevisstheten om de negative miljøvirkningene av grått hydrogen økende, og norske myndigheter har tatt skritt for å redusere klimapåvirkningen. Dette inkluderer å utforske teknologier for karbonfangst og -lagring for å fange opp CO2-utslippene fra hydrogenproduksjonen.

 

Blått hydrogen

Blått hydrogen er en variant av hydrogenproduksjon som ligger et sted mellom grått og grønt hydrogen når det gjelder miljøpåvirkning. Denne hydrogenformen produseres også ved dampreformering av naturgass, akkurat som grått hydrogen. Det som skiller blått hydrogen fra grått, er imidlertid bruken av karbonfangst- og lagringsteknologi.

I produksjonsprosessen for blått hydrogen fanges de karbondioksidutslippene som oppstår under dampreformeringen av naturgassen, og disse utslippene blir deretter trygt lagret i geologiske formasjoner under bakken. Dette gjør blått hydrogen betydelig mer miljøvennlig sammenlignet med grått hydrogen, da det i stor grad reduserer klimagassutslippene.

Bruken av blått hydrogen har blitt vurdert som et overgangsprodukt på vei mot en mer bærekraftig hydrogenøkonomi. Det er en måte å minimere miljøpåvirkningen fra eksisterende hydrogenproduksjonsanlegg, samtidig som det gir rom for utvikling av grønne hydrogenproduksjonsmetoder som bruker fornybar energi som primærkilde. Blått hydrogen kan derfor fungere som et viktig skritt i retning av å redusere klimapåvirkningen fra hydrogenindustrien, imens man arbeider mot målet om en fullstendig overgang til grønt hydrogen.

 

Grønt hydrogen

Grønt hydrogen representerer en av de mest bærekraftige og miljøvennlige formene for hydrogenproduksjon. Denne typen hydrogen produseres ved hjelp av en prosess kjent som elektrolyse, der vann deles opp til hydrogen og oksygen ved bruk av elektrisitet. Det som gjør grønt hydrogen spesielt verdifullt for det grønne skiftet, er kilden til denne elektrisiteten.

Grønt hydrogen produseres ved hjelp av elektrisitet fra fornybare energikilder som solenergi eller vindkraft. Dette betyr at produksjonsprosessen er fullstendig fri for karbonutslipp og andre miljøskadelige biprodukter. I stedet for å bidra til klimaendringer, kan grønt hydrogen faktisk bidra til å redusere klimagassutslippene ved å fungere som en energilagringsmetode og drivstoff for sektorer som er vanskelig å elektrifisere direkte, som tungindustri, transport og energilagring.

I Norge, med sin rike tilgang på fornybar energi, har grønt hydrogen fått økende oppmerksomhet som en viktig komponent i det grønne skiftet. Grønt hydrogen representerer derfor en betydelig mulighet for Norge til å redusere klimagassutslippene, diversifisere energiøkonomien og styrke sitt globale engasjement for bærekraft.

 

 

FLERE HISTORIER