Klima og miljø

Hvordan har bedriften din vurdert egen klimarisiko?

Av Guri Krigsvoll

Det er for de fleste selvsagt at offentlige etater må sikre at vi har en infrastruktur som tåler fremtidens klimapåkjenninger, samtidig som vi sikrer at vi har løsninger tilgjengelig for viktige tjenester når noe likevel bryter sammen. Kommunene må i større grad tenke klimatilpasning i arealplanleggingen, og slik sikre at det som utvikles og bygges tåler framtidens klima. Et viktig tiltak er å unngå områder som kan bli påvirket av klimaendringer. Samtidig må det gjøres vurderinger og tiltak for allerede utbygde områder og infrastruktur. 

Men hvordan står det til med bedriftens tilrettelegging for endringer i klima? Hvilke klimavurderinger har bedriftene gjort, og hvilke tiltak er vurdert og/eller gjennomført? Hvordan ser bedriftene på framtidig råvaretilgang eller framtidige markeder? 

Hva er klimarisiko? 

Vi deler gjerne klimarisiko inn i ulike typer.  

  • Fysisk risiko er risiko direkte knyttet til effekter og konsekvenser av klimaendringer, som mer ekstremvær, flom, havnivåstigning og ulike typer ras. 
  • Overgangsrisiko er risiko knyttet til at investeringer kan medføre økte kostnader eller verditap hvis ikke det tas hensyn til omstillingen til lavutslippssamfunnet i planleggingen. Her tas også med endringer i reguleringer, teknologi eller konsumentadferd som gjør at noen næringer kan miste konkurransekraften hvis ikke de har evne til å omstille seg. 
  • Ansvarsrisiko innebærer at skadelidte (direkte eller indirekte) ved hendelser som skyldes klimaendringer krever økonomisk erstatning fra aktører som er ansvarlige for planlegging og rammebetingelser – ofte myndighetene representert ved kommunene. 
  • Gjennomføringsrisiko er risikoen for at organisasjonen ikke klarer å realisere vedtatte mål og strategier knyttet til omstilling og klimatilpasning.  
  • Grenseoverskridende risiko handler om hvordan klimaendringer i andre land, som redusert matproduksjon, vannmangel, konflikter og migrasjon, kan gi konsekvenser for Norge og den enkelte bedrift. 

Hvor alvorlig de ulike formene for klimarisiko er for bedrift vil variere veldig, og en må vurdere følgende forhold: 

  • Sannsynlighet for at noe vil inntreffe (for eksempel flom og høyere karbonpriser) 
  • Eksponering / utsatthet for å bli påvirket (for eksempel hvor mange mennesker og hvor mye infrastruktur som er utsatt dersom det skjer en uønsket hendelse) 
  • Et systems sårbarhet dersom en hendelse inntreffer. Dette handler om i hvilken grad ulike system, som eiendom, infrastruktur eller selskap, vil tåle en påkjenning. Sårbarheten vil kunne reduseres gjennom tilpasning.  

Hvilke typer klimarisiko er mest sannsynlig for min bedrift? 

Den norske stats kommunalbank har utarbeidet et kart som viser klimarisiko i norske kommuner. Oversikten viser potensielle klimaendringer og sannsynlighet for den enkelte kommune. Videre gis det informasjon om hvordan de næringene som sysselsetter flest i kommunen kan bli berørt av klimarisiko. 

 

FLERE HISTORIER