I skyggen av gruvedrift: Samiske rettigheter på spill i EU

Av Camilla Høvik

 

Næringsminister Jan Christian Vestre har uttrykt bekymring overfor EU angående kommisjonens foreslåtte endringer i konsesjonsreglene for blant annet gruvedrift. Regjeringen hevder at forslaget er i strid med Norges internasjonale forpliktelser overfor det samiske samfunnet. Dette skjer samtidig som EU forsøker å sikre tilgang til metaller som er nødvendige for den grønne omstillingen, et presserende behov da EU for tiden importerer slike metaller fra land som Kina.

EU har økt fokus på å styrke sin egen produksjon av strategiske metaller, noen av dem som finnes i betydelige mengder i Norge. Imidlertid har EU-kommisjonens forslag potensiale til å svekke samenes evne til å påvirke konsesjonsprosessene. Det er viktig å merke seg at disse reglene, hvis de blir en del av EØS-avtalen, vil bli bindende for Norge.

 

Mens det er en bred enighet om at konsesjonsprosesser for utvinning av fornybar energi og strategiske råvarer må bli mer effektive, er det fortsatt uenighet om de konkrete metodene for å oppnå dette målet.

 

EU’s Initiativ for strategiske metaller og nullutslippsindustri

EU-kommisjonen har tidligere i år presentert to lover, Net Zero Industry Act og Critical Raw Materials Act, som har til hensikt å sikre tilgang til kritiske råvarer som metaller og støtte utviklingen av en nullutslippsindustri i Europa. Disse lovene blir nå vurdert av medlemslandene i EU og Europaparlamentet, med forhandlinger om den endelige lovteksten som vil finne sted når begge institusjonene har gjort sine vedtak. Både Net Zero Industry Act og Critical Raw Materials Act er blitt merket som EØS-relevante av EU-kommisjonen.

 

Dette initiativet fra EU er en respons på økende utfordringer i forbindelse med tilgangen til kritiske råvarer, både som svar på Kina og en mer proteksjonistisk innstilling fra USA.

 

I henhold til forslaget som ble presentert i mars, skal strategiske prosjekter som har som mål å sikre tilgang til viktige metaller kunne få konsesjon innen 12 måneder for bearbeiding og 24 måneder for gruvedrift. EU-kommisjonen, for EU-landene, og sannsynligvis ESA, for EFTA-landene, vil ha en aktiv rolle i å sikre at konsesjonsprosessene blir raskere.

 

Norsk advarsel om urfolkets rettigheter og konsesjonsprosesser

I løpet av sommeren har næringsminister Jan Christian Vestre sendt flere brev til europeiske parlamentarikere, det spanske EU-formannskapet og EU-kommisjonen for å uttrykke regjeringens bekymring. I disse brevene har regjeringen påpekt at forenklingen av konsesjonsprosesser kan komme i konflikt med urfolkets rettigheter, og at det vil være umulig å sikre fullstendig hensyn til lokale interesser. Denne bekymringen er i samsvar med ILO-konvensjon 169, som gir urfolk rettigheter i slike saker. Norge har signert denne konvensjonen og er forpliktet til å overholde den. Likevel står denne forpliktelsen i fare hvis de nevnte lovene blir en del av EØS-avtalen, slik det er planlagt.

 

Norge understreker at de har en plikt til å konsultere Sametinget i slike saker, noe som vil være vanskelig å gjennomføre innenfor tidsrammene som er satt i EU-kommisjonens forslag.

 

FLERE HISTORIER