Bærekraftsnytt

Kampen mellom kultur og strategi: En bærekraftsleders balansegang

Av Christoffer Ringnes Klyve

Ofte ser vi ledelseseksperten Peter Drucker sitert på at “kultur spiser strategi til frokost”. Dette kan virke som dårlige nyheter for de som leder bærekraftsinitiativer og alle andre som forsøker å endre etablerte organisasjonskulturer. Likevel er det grunn til håp. 

Hvis nye strategier er dømt til å bli fortært av glupske kulturer, betyr det nødvendigvis at strategi ikke er viktig og at kultur alltid vil motstå et hvert forsøk på aktiv endring. 

Visstnok – i følge Drucker Institute –  sa aldri Peter Drucker at kultur spiser strategi til frokost. Og han mente i hvert fall ikke at strategi er uviktig. Derimot hevdet han at kultur er et reelt fenomen i organisasjoner, at kultur er viktig, og at organisasjonskulturer kan være vanskelige motstandsdyktige mot endring. 

Når vi har snakket med bærekraftsledere er det åpenbart at kultur er viktig, og flere har gjengitt varianter at det angivelige Drucker-sitatet. Gjerne kombinert med et litt oppgitt tonefall og en artig anekdote om kolleger som er mer komfortable med å gjøre ting slik de er vant til, enn bærekraftslederens forslag til endringer. 

Hva er kultur?
Kultur defineres gjerne – for eksempel av en annen amerikansk ledelsesprofessor, Edgar Schein – som et sett av delte antakelser i en organisasjon, som anses som gyldige og nyttige fordi de har fungert over tid. Slik kultur kan være av stor verdi, fordi den gir felleskap og retning, uten at man trenger å lage detaljerte regler for alt mulig. «Vi gjør det sånn fordi vi alltid har gjort det sånn», kan faktisk være både nyttig og effektivt, gitt at det faktisk handler om hensiktsmessige måter å gjøre ting på. 

Men slik kultur kan også være et problem, når det står i veien for viktig og nødvendig endring. Som lederutvikler snakker jeg mye med bærekraftsledere, nå i 2023 i et eget prosjekt der vi har kartlagt disses utfordringer mer systematisk. Her er det særlig to eksempler som blir brukt som symptom på hvordan bærekraft ikke er blitt en etablert del av kulturen. 

Flere av bærekraftslederne, gjerne i litt større virksomheter med over 1000 ansatte, fremhevet at ledere på lavere nivåer i virksomheten kan være de vanskeligste å få med på bærekraftsinitiativer. Selv om bærekraftsmål var godt forankret både i strategi og hos toppledelsen, kunne de møte motstand blant ledere andre steder i organisasjonen og gjerne på lavere nivåer.  

Det andre eksemplet er at bærekraft ofte kan være noe man satser på i gode tider, men der man sparer inn når økonomien blir trangere. Bærekraft blir sett på som til dels unødvendig luksus, som man fint kan kutte ut når økonomiavdelingen trenger å redusere kostnader. 

Kan kultur endres?
Det er ingen tvil om at bærekraftsledere møter kulturelle utfordringer når de skal gjennomføre strategiske endringer i organisasjonen. Ofte også direkte motstand. Dette er ikke unikt for bærekraftsfeltet, men er et kjent fenomen innen organisasjon og ledelse: Organisasjoner kan endre både strategi og ledere, men likevel være ganske resistente mot endring. Når den nye strategien og de nye lederne som representerer den er på kollisjonskurs med en etablert kultur, er det på ingen måte sikkert at den formelle makta får gjennomslag. 

Men det kan også være motsatt. Det er på ingen måte sikkert at den gamle kulturen vil «vinne». Og det er her det mye gjengitte feilsitatet om kultur og frokost fort kan bære galt av sted. For det er absolutt mulig å endre kultur. Det krever gjerne målrettet og tålmodig arbeid over lengre tid, men det er absolutt mulig. 

Begge eksemplene over har også sine motstykker: Noen steder er det nettopp førstelinjeledere og ansatte som er de viktigste pådriverne for endringer og gode ideer til nye bærekraftssatsinger. Og det finnes absolutt bedrifter som tvert imot styrker satsingen på bærekraft når ting er vanskelige, fordi de mener at veien framtidens forretningsmodeller handle om bærekraft om de skal ha livets rett. 

Nye bærekraftsstrategier er altså på ingen måte dømt til å bli spist verken til frokost, lunsj eller middag, men det kan være greit å være oppmerksom på at det alltid finnes en organisasjonskultur, og at den vil påvirke muligheten til å gjennomføre endringer. 

Ønsker du kompetanseheving som bærekraftsleder? I november starter vi programmet «Lederprogram for bærekraftsledere» som gir innsikt fra både eksperter og kolleger fra hele Norge, og sammen skape en robust plattform for fremtidig bærekraftsledelse. Mer om program og påmelding finner du her.

 

FLERE HISTORIER