Klima og miljø Statsbudsjett

Klima, energi, natur: Hva sier statsbudsjettet 2024?

Av Camilla Høvik

 

Fredag 6. oktober lanserte regjeringen sitt forslag til statsbudsjett for 2024, med flere viktige tiltak og endringer på områdene klima, energi og natur. Med ambisjonen om å oppfylle klimaavtalen med EU og kutt i CO2-utslipp, gir dette budsjettet en klar retning for Norges grønne skifte. 

Klima og utslipp 

Den mest markante meldingen i statsbudsjettet er Norges forpliktelse til å kutte 50 prosent av utslippene i den ikke-kvotepliktige sektoren innen 2030, som følger av en avtale med EU. Dette vil ha vidtrekkende konsekvenser for transport, landbruk, avfallsforbrenning og oppvarming. 

 

Flere viktige tiltak er skissert for å oppnå disse målene: 

  • Biodrivstoff: En økning i omsetningskravet for biodrivstoff, med en opptrapping til 33 prosent i 2030 for veitrafikk, signaliserer en stor satsing på dette området. Det foreslås også en gradvis økning for ikke-veigående transport og luftfart. 
  • CO2-avgiften: Denne vil øke med 19 prosent, og prisen fra 1. januar 2024 vil være 1.176 kroner. Flere sektorer vil også omfattes av denne økte avgiften, som er sentral i regjeringens plan for å redusere utslipp. 
  • Industri: Med 15 milliarder kroner til omstilling av industrien og en økning på 1,7 milliarder for CO2-kompensasjonsordningen, peker budsjettet på en mer bærekraftig industriell fremtid. 

 

Energi 

Energisektoren har alltid vært en hjørnestein i Norges økonomi, fra olje- og gassutvinning til fornybare ressurser som vannkraft. Med det nye statsbudsjettet for 2024 gjenspeiles et skifte i Norges fokus, med en vektlegging av bærekraft og grønne energikilder. 

 

Regjeringen har besluttet umiddelbar avvikling av høyprisbidraget, som reflekterer et klart skifte mot en grønnere energipolitikk. Dette er ledsaget av innføringen av en grunnrenteskatt på vindkraft fra 1. januar, som indikerer at selv grønne energikilder vil bidra økonomisk til nasjonal velferd. 

 

I tillegg til skattemessige endringer, er det bevilget 3 milliarder kroner til forskning på fornybare energikilder. Dette inkluderer spesielt solenergi og bølgekraft, hvilket underbygger Norges ambisjon om å diversifisere energimiksen ytterligere. 

 

Elektrifisering står også i fokus. Med en økning på 2,5 milliarder kroner til elektrifisering av sokkelen, signaliserer regjeringen en intensjon om å redusere avhengigheten av fossil energi selv i olje- og gass-sektoren. Dette gir et tydelig tegn på at Norge søker en balansert energiframtid, hvor tradisjonelle energikilder integreres med nyere, bærekraftige alternativer. 

 

Natur 

Norge, kjent for sin storslåtte natur, dypt innskjærne fjordene til de majestetiske fjellene, den arktiske tundraen og de vidstrakte skogene. Statsbudsjettet for 2024 gir også innsikt i hvordan regjeringen planlegger å bevare og forvalte disse nasjonale skattene. 

 

For å ivareta biologisk mangfold er det satt av betydelige midler. En ny bevilgning på 1,5 milliarder kroner er øremerket til vern av sårbare økosystemer. Målet er ikke bare å beskytte, men også å rehabilitere områder som tidligere har vært utsatt for menneskelig aktivitet. 

 

Skogvern har også fått en vesentlig plass i budsjettet. Med en tildeling på 2 milliarder kroner vil regjeringen styrke de allerede eksisterende skogvernsatsingene. Dette vil gi mulighet for å verne flere hektar urskog og dermed bevare levesteder for arter som trues av avskoging. 

 

I tillegg fokuserer regjeringen på bærekraftig turisme. Med økende turiststrømmer, spesielt til populære destinasjoner som Lofoten, Trolltunga og Preikestolen, er det viktig å sikre at besøkende har minimal innvirkning på det naturlige miljøet. Et nytt program med en bevilgning på 750 millioner kroner er satt i gang for å fremme bærekraftig turisme, støtte lokalbefolkningen og bevare naturen for kommende generasjoner. 

 

For å bekjempe den globale klimakrisen, har regjeringen tildelt ytterligere 1 milliard kroner for myr- og våtmarksrestaurering. Myrer spiller en kritisk rolle i å lagre karbon, og restaurering av disse områdene kan både beskytte biologisk mangfold og bidra til klimamålene. 

 

Til tross for de betydelige tiltakene på klima og energi, peker budsjettet mot en reduksjon i investeringer i naturvern. 100 millioner kroner blir kuttet fra skogvernmidlene, og det ser ut til at det ikke vil bli noen betydelige satsinger i oppfølgingen av den internasjonale naturavtalen fra Montreal. 

 

 

Statsbudsjettet for 2024 viser et Norge som er fast bestemt på å ta kraftige skritt mot en grønnere fremtid, spesielt når det gjelder klima og energi. Likevel er det bekymring for at naturvern kan bli satt på bakbrenneren, og det gjenstår å se hvordan disse beslutningene vil forme landets fremtidige miljøpolitikk.

 

FLERE HISTORIER