Bærekraftsnytt

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen har mottatt Klimautvalgets 2050-rapport

Av: Julie Marie Winger Eriksen

«Omstilling til lavutslipp – veivalg for klimapolitikken mot 2050» er tittelen på NOU-rapporten som klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mottok 27. oktober fra utvalgsleder Martin Skancke. Rapporten presenterer de nødvendige stegene for at Norge skal kunne oppnå sine mål om å redusere utslippene og bevege seg mot et lavutslippssamfunn innen 2050.

 

«Grønn bok», også kjent som Klimastatus og -plan, er regjeringens veikart for å nå Norges klimamål frem mot 2030. Dokumentet gir en detaljert oversikt over de tiltakene og strategiene som er nødvendige for å oppfylle målet om å redusere utslippene med 90-95 prosent innen 2050. Dette målet er nå lovliggjort gjennom Klimaloven som ble vedtatt av Stortinget, og som legger rammene for norsk klimapolitikk.

 

I rapporten påpeker utvalget nødvendigheten av å utvikle en strategi for en rask utfasing av norsk petroleumsvirksomhet. De understreker at tidsfaktoren er avgjørende, og at dette må gjennomføres så raskt som mulig.

 

I rapporten blir ressursmangel også fremhevet som en sentral problemstilling. Skancke poengterer viktigheten av at alle politiske beslutninger tas med bevisstheten om knapphet på ressurser, og at fokuset bør være rettet mot løsninger som reduserer presset på begrensede ressurser, inkludert landarealer og mineraler.

 

Regjeringen har lagt NOU-rapporten med tittelen «Omstilling til lavutslipp – veivalg for klimapolitikken mot 2050» ut på høring.

 

Les hele rapporten her.

 

FLERE HISTORIER