Likestilling og mangfold

Likestilling – en viktig del av bærekraftsarbeidet

Av Melica Jahangiri

Hva tenker du på når du hører ordet ´bærekraft´? Mange tenker på grønne skoger, fornybar energi, og en klar blå himmel, men bærekraft er mer enn bare miljøvern. Det handler også om å skape et samfunn hvor hver enkelt person kan blomstre og bidra, hvor rettferdighet og like muligheter er en selvfølge, og hvor solidaritet strekker seg fra nærmeste nabo til den fjerneste verdensdel. Dette er kjernen i sosial bærekraft, og Norge er et av de mest likestilte landene i verden. Likestilling er også et av arbeidsområdene til UN Global Compact.

UN Global Compact understreker viktigheten av likestilling gjennom sine ti prinsipper, spesielt det sjette prinsippet som fokuserer på anti-diskriminering i alle former. Dette prinsippet forplikter selskaper til å fremme likestilling og unngå diskriminering i arbeidslivet, enten det er basert på kjønn, rase, religion, alder, funksjonshemning eller seksuell orientering.

Norges tilnærming

Norge, med sine dype røtter i likestillingstradisjoner, har ofte gått foran som et positivt eksempel for andre land. Fra tidlige dager med innføring av stemmerett for kvinner i 1913, til likestillingsloven av 1978 som forbyr kjønnsdiskriminering, viser Norge hva likestilling er. Denne tradisjonen fortsetter med tiltak som kjønnskvotering i styrerommet og en foreldrepermisjonspolitikk som oppfordrer begge foreldre til aktiv deltakelse.

Dette er også noe UN Global Comapct hjelper sine medlemmer med. Flere av våre medlemmer jobber aktivt med likestilling og anerkjenner betydningen av det, ikke bare som et moralsk imperativ, men også som et verktøy for forretningsinnovasjon og vekst. Tiltak som lik lønn, fremming av kvinner i ledelse, og oppmuntring til kvinners deltakelse i realfags-felt er viktige faktorer for å fremme et mer likestilt arbeidsliv. Likevel må vi anerkjenne at vi fortsatt har en vei å gå for å oppnå full likestilling i alle aspekter av næringslivet.

 

UN Global Compact er ikke bare en pådriver for etisk rettferdighet, men også en brobygger mot en mer bærekraftig økonomisk framtid. Denne koblingen mellom likestilling og økonomisk vekst er støttet av en voksende mengde forskning som trekker en direkte linje mellom kjønnslikestilling på arbeidsplassen og en rekke forretningsfordeler.

For eksempel, når kvinner gis lik tilgang til muligheter, ser organisasjoner en økning i innovasjon, bedre beslutningstaking, og en bredere forståelse av forbrukerbehov. Dette oversettes direkte til bunnlinjen gjennom økt salg og inntjening. I tillegg bidrar kjønnslikestilling til et bedre arbeidsmiljø. Organisasjoner med en balansert kjønnssammensetning rapporterer ofte om høyere grad av medarbeidertilfredshet, som i sin tur reduserer turnover og rekrutteringskostnader. Det skaper også et miljø hvor ansatte føler seg verdsette, noe som gir høyere lojalitet og engasjement.

Norske selskaper som har signert prinsippene fra UN Global Compact er ikke bare etisk ansvarlige, men også strategisk kloke. Ved å fremme likestilling sikrer de at de tiltrekker og beholder den beste arbeidskraften fra et globalt talentpool. Dette er spesielt viktig i en globalisert verden hvor kampen om talenter er intens. Mer enn det, norske selskaper som legger vekt på kjønnslikestilling blir ofte sett som mer attraktive for investorer og partnere som er bevisste om bærekraft. Disse selskapene er derfor bedre posisjonert til å bygge langsiktige, bærekraftige relasjoner med både kunder og forretningspartnere.

 

FLERE HISTORIER