Klima og miljø Naturmangfold

Norge bidrar med 50-millioner dollar til Amazonasfondet

Av Camilla Høvik

English version below

Norge kunngjorde på mandag en betydelig donasjon på 50 millioner dollar til Amazonasfondet under feiringen av fondets 15-årsjubileum på COP28 i Dubai. Dette markerer Norges første nye bidrag til fondet siden det ble frosset av den tidligere brasilianske presidenten Jair Bolsonaro i 2019 .

Brasils nye president, Luiz Inacio Lula da Silva, gjenåpnet Amazonasfondet som en av sine første handlinger, for å beskytte verdens største regnskog​​. Norges donasjon ble gitt i anerkjennelse av at avskogingen i Brasil falt med omtrent 50% i de første 11 månedene av Lulas administrasjon, ifølge Brasils miljødepartement​​.

Brasils miljøminister Marina Silva uttalte at Brasils forpliktelse til null avskoging innen 2030 er kritisk, og at Norges støtte er essensiell for å nå dette målet​​. Norge har vært fondets største giver, med bidrag på om lag 3 milliarder reais (omtrent 606,13 millioner dollar) før det ble frosset​​.

Siden Lulas regjering tiltrådte, har det blitt lovet ytterligere 4 milliarder reais til fondet fra givere, inkludert USA, Storbritannia, Tyskland, Danmark, EU og Sveits. Disse midlene vil bidra til å finansiere et bredt spekter av prosjekter og initiativer, fra styrking av miljøovervåkning og -håndhevelse, til støtte for bærekraftige lokale økonomier og urfolks rettigheter.

Denne gjenopptatte støtten fra Norge, som en ledende bidragsyter til Amazonasfondet, er et viktig skritt i retning av å styrke den internasjonale innsatsen for å bevare Amazonasregnskogen og fremme bærekraftig utvikling i regionen.

 


 

Norway Contributes $50 Million to the Amazon Fund

 

By Camilla Høvik

Norway recently announced a significant donation of $50 million to the Amazon Fund this monday during the 15th anniversary celebration at COP28 in Dubai. This marks Norway’s first new contribution to the fund since it was frozen by former Brazilian President Jair Bolsonaro in 2019.

Brazil’s new president, Luiz Inacio Lula da Silva, reopened the Amazon Fund as one of his first actions to protect the world’s largest rainforest. Norway’s donation was made in recognition of the fact that deforestation in Brazil fell by about 50% in the first 11 months of Lula’s administration, according to Brazil’s Environment Ministry.

Brazil’s Environment Minister Marina Silva stated that Brazil’s commitment to zero deforestation by 2030 is critical, and Norway’s support is essential for achieving this goal. Norway has been the fund’s largest donor, contributing about 3 billion reais (approximately $606.13 million) before it was frozen.

Since Lula’s government came into office, an additional 4 billion reais has been pledged to the fund by donors, including the USA, the United Kingdom, Germany, Denmark, the EU, and Switzerland. These funds will help finance a wide range of projects and initiatives, from strengthening environmental monitoring and enforcement to supporting sustainable local economies and indigenous rights.

This renewed support from Norway, as a leading contributor to the Amazon Fund, is an important step towards strengthening the international effort to preserve the Amazon rainforest and promote sustainable development in the region.

 

FLERE HISTORIER