Klima og miljø Naturmangfold

Norges truede arter og biodiversitetskrisen

Av Julie Marie Winger Eriksen

I kjølvannet av den globale biodiversitetskrisen står Norge overfor betydelige trusler mot sine arter. Ifølge World Wide Fund for Nature (WWF) er nå 2752 arter av dyr, planter, sopp og insekter i Norge formelt kategorisert som truet på den røde listen. Dette komplekse fenomenet har sitt utspring i menneskeskapte klimaendringer, en pådriver som har forstyrret balansen i våre økosystemer.

 

Biodiversitet er fundamentalt for økosystemenes stabilitet og funksjonalitet, og det gir en rekke økosystemtjenester som er avgjørende for menneskelig overlevelse. Fra pollinering av avlinger til regulering av klimaet og filtrering av vann, er biodiversiteten en uunnværlig ressurs. Tapet av arter og mangfold reduserer imidlertid økosystemenes evne til å tilby slike tjenester, og dette har direkte konsekvenser for matproduksjon, klimaregulering og vannkvalitet. Videre er biodiversitet avgjørende for utvikling av medisiner og bioteknologiske ressurser, noe som påvirker menneskets helse. Med andre ord er bevaring av biodiversitet ikke bare et ansvar for naturvernet, men også en essensiell investering i menneskehetens egen velferd og overlevelse.

 

Truede arter i Norge

Norges fire største rovdyr er alle satt på den røde listen over kritisk truet eller sterkt truede arter. Dette inkluderer brunbjørn, jerv, ulv og gaupe. I 2022 ble det gjennomført en telling som viste at det bor minst 175 brunbjørner i Norge og kun 89-92 ulver. Dette er svært urovekkende tall da vi vet at rovdyrene har en viktig rolle i å balansere naturen. Dyrene på toppen av næringskjeden jakter ofte på de svake og syke byttedyrene og vil derfor motvirke sykdomsutbrudd. Videre er reguleringen av byttedyr svært viktig, spesielt i lys av overbeiting.

Andre dyr som fjellrev, villrein og piggsvin er også på sliten over utrydning truede arter i Norge. Ifølge WWF er den primære trusselen i Norge menneskelig påvirkning som endrer og ødelegger arters naturlige habitater. I tillegg påvirker negative faktorer som forurensing, jakt, fiske, høsting og introduksjon av fremmede arter også den økologiske balansen.

 

FLERE HISTORIER