Bærekraftsnytt

Ny WWF-rapport: Finansinstitusjoner i EU bidrar til skade på miljøet og menneskerettighetene

Av Melica Jahangiri

English version below

Finansinstitusjoner i EU har vært involvert i å påføre skade relatert til miljøet og menneskerettigheter, men det kommende direktivet for bedrifters bærekraftige aktsomhetsvurdering (CSDDD) kan minimere slike påvirkninger, fremhever en ny World Wide Fund for Nature (WWF) rapport.

Rapporten, som er støttet av 13 organisasjoner fra hele EU, viser at finansinstitusjoner i EU håndterer nesten fire ganger mer finansielle midler enn ikke-finansielle selskaper. Imidlertid forsøker mange beslutningstakere å ekskludere krav til due diligence for finansielle aktiviteter i forhandlingene om den kommende loven.

For å belyse problemet presenterer rapporten tre spesifikke tilfeller der finansielle institusjoner har støttet skadelige prosjekter: avskogingskrisen i Paraguay, miljøforurensning i Colombia, og skader på kystområder i Filippinene. Alle tilfellene illustrerer hvordan CSDDD kan redusere skadelige virkninger og hvorfor det bør sørge for at alle finansielle aktiviteter identifiserer, forhindrer og reduserer menneskerettighetsbrudd og miljøskader.

Uku Lilleväli, bærekraftig finanspolitisk offiser ved WWFs europeiske policykontor, uttalte: «Ødeleggelse av skog, forurensning, skader på kystområder og krenkelser av menneskerettighetene er bare noen få eksempler på hva som står på spill. Finanssektoren spiller en nøkkelrolle i å minimere slike skader. Det er ufattelig at noen beslutningstakere ønsker lover som tillater finansfolk å søke investeringsavkastning uten beskyttelsestiltak for miljøet og menneskerettighetene.»

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdens naturvernorganisasjon ber sterkt EU-lovgiverne om å sørge for at finanssektoren blir fullt ut og effektivt integrert i CSDDD under den kommende fasen av trilog-diskusjonene.

 

 


New WWF Report: Financial Institutions in the EU Contribute to Environmental and Human Rights Damage

 

By Melica Jahangiri

EU financial institutions have been implicated in causing harm related to the environment and human rights, but the upcoming Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) could minimize such impacts, highlights a new World Wide Fund for Nature (WWF) report.

The report, backed by 13 organizations from across the EU, shows that EU financial institutions handle nearly four times more financial funds than non-financial companies. However, many decision-makers are attempting to exclude due diligence requirements for financial activities in the negotiations for the forthcoming law.

To illuminate the issue, the report presents three specific cases where financial institutions have supported harmful projects: the deforestation crisis in Paraguay, environmental pollution in Colombia, and damage to coastal areas in the Philippines. All the cases illustrate how the CSDDD can reduce harmful effects and why it should ensure that all financial activities identify, prevent, and mitigate human rights violations and environmental damages.

Uku Lilleväli, Sustainable Finance Policy Officer at WWF’s European policy office, stated: «Destruction of forests, pollution, damage to coastal areas, and human rights violations are just a few examples of what is at stake. The finance sector plays a key role in minimizing such damages. It is inconceivable that some decision-makers want laws that allow financiers to seek investment returns without protective measures for the environment and human rights.

The World Conservation Organization strongly urges EU legislators to ensure that the finance sector is fully and effectively integrated into the CSDDD during the upcoming phase of the trilogue discussions.

 

FLERE HISTORIER