Bærekraftsnytt

Ren energi i Afrika: Tid for handling

Av Camilla Høvik

 

En banebrytende rapport fra det internasjonale energibyrået IEA og den afrikanske utviklingsbanken ble lansert under Afrikas klimatoppmøte i Nairobi forrige uke. Rapporten har understreket nødvendigheten av å forenkle tilgangen til kapital og redusere finansieringskostnader for å drive ren energiutgift i Afrika.

Afrika, som er hjem til nesten en femtedel av verdens befolkning og besitter rike ressurser, mottar kun rundt 2% av global finansiering for ren energi. Energiinvesteringer på kontinentet har hatt vanskeligheter med å ta av. For at Afrika skal nå sine utviklingsambisjoner og de globale energi- og klimamålene, må finansieringen mer enn dobles innen 2030. Hovedfokuset for disse midlene bør være på ren energi.

Økonomiske utfordringer etter pandemien og ettervirkningene av konflikten mellom Russland og Ukraina har økt lånekostnadene, noe som reduserer den rimelige kapitalreserven som er tilgjengelig for afrikanske energiinitiativer. Rapporten påpeker at kapitalkostnadene for store ren energiprosjekter i Afrika er minst dobbelt så høye som i utviklede land. Dette gjør det utfordrende å realisere prosjekter som kunne levert kostnadseffektiv energi.

Med innsikt fra over 85 casestudier og mer enn 40 intervjuer foreslår rapporten nyskapende tilnærminger til dette dilemmaet. Strategiene omfatter økning av tilgjengelig kapital i prosjektets tidlige faser, bruk av verktøy for å redusere bekymringer knyttet til investeringsrisiko, og dermed tiltrekke private investorer. Et nøkkelaspekt vil være et tett samarbeid mellom offentlige og private aktører, både på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Kenyas president William Ruto fremhevet det eksisterende gapet, men forble optimistisk, og sa:

«Det er nødvendig med hastetiltak for å dramatisk øke investeringene i ren energi i Afrika, som har kommet til kort til tross for de enorme mulighetene. Men denne rapporten er ikke bare en katalog over Afrikas utfordringer. I stedet er det et inspirerende vitnesbyrd om den innovative ånden på kontinentet vårt, med et stort utvalg av løsninger som dukker opp fra Afrikas entreprenørskap.»

IEAs direktør, Fatih Birol, fremhevet Afrikas betydelige muligheter innen fornybar energi, og understreket viktigheten av å redusere investeringsbarrierer for afrikanske nasjoner. Han mener at ved å fjerne slike hindringer kan landene tilpasse seg rene energiløsninger mer effektivt.

Akinwumi Adesina fra AfDB bekreftet denne bekymringen ved å påpeke at treg fremgang i rene energiinvesteringer kan sette Afrikas bærekraftsmål i fare. Han vektla at rapportens funn gir en sterk grunn til å øke Afrikas del av verdens klimafinansiering.

Den bærekraftige visjonen for Afrika, som er skissert i IEAs energirapport fra 2022, danner grunnlaget for denne nye studien. Den tar hensyn til de individuelle behovene i forskjellige afrikanske stater og søker å alliere seg med globalt satt bærekraftsmål, med spesiell vekt på å oppnå universell tilgang til fornybar energi innen 2030.

For å realisere denne visjonen om universell energitilgang, anslår rapporten en nødvendig årlig investering på omtrent 25 milliarder dollar fram til 2030. Selv om dette beløpet kan virke lite på verdensbasis, presenterer det unike finansielle utfordringer, spesielt med tanke på småskala, landlige initiativer.

Det internasjonale fellesskapet oppfordres til å spille en sentral rolle i å intensivere støtten til rene energiprosjekter i Afrika. Finansiering gitt av donorer, ofte med spesifikke krav for bruk, kombinert med midler fra utviklingsfinansinstitusjoner, vil være avgjørende. Ifølge rapporten kan en årlig investering på ca. 28 milliarder dollar fra disse kildene mulig stimulere private investeringer på nærmere 90 milliarder dollar innen tiårets slutt, en markant økning fra dagens investeringstakt.

UN Global Compact har satt i gang en målrettet strategi for Afrika for å fremme ansvarlig forretningspraksis og bærekraftig vekst blant afrikanske bedrifter. Målet er å engasjere og støtte de 100 mest fremtredende selskapene på kontinentet, samt de ti mest innflytelsesrike selskapene i hvert av de ti landene hvor UN Global Compact har etablert kontorer. Disse landene inkluderer blant annet Kenya, Marokko, Nigeria og Sør-Afrika, hvor organisasjonen har hovedkontorer.

 

FLERE HISTORIER