COP28 Energi

Skjebnetid for fossil energi – Fase ned eller ut?

Av Camilla Høvik

English version below

I hjertet av årets FN-klimasamtaler, COP28, som avholdes i Dubai, en stor oljeprodusent, ligger et kritisk og globalt spørsmål: Vil disse samtalene resultere i den første globale avtalen om å fase ut bruk av fossil energi? Fossil energi, som er hovedårsaken til klimaendringer, står for omtrent 80% av verdens energiproduksjon, selv med veksten av fornybare energikilder. Denne realiteten stiller store krav til internasjonale forhandlinger, som lenge har unngått å adressere dette problemet direkte .

Debatten i Dubai kretser rundt begrepene «ubehandlet» og «behandlet» fossilt brensel. «Ubehandlet» fossilt brensel refererer til forbrenning der klimagasser slippes direkte ut i atmosfæren, mens «behandlet» fossilt brensel involverer fangst og permanent lagring av en andel av disse gassene. Det er imidlertid ingen enighet om hva denne andelen bør være, og hva som kvalifiserer som «behandlet». Dette skaper betydelig usikkerhet og debatt, da det første gang fossile brensler ble nevnt under et COP-møte var i Glasgow i 2021, men uten en klar definisjon av «behandlet» fossilt brensel​​.

 

Ifølge Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), må bruken av fossile brensler, spesielt ubehandlet kull, reduseres betydelig for å holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader Celsius. Dette krever en dramatisk reduksjon i bruk av ubehandlede fossile brensler og en minimal bruk av behandlet fossilt brensel med karbonfangst og -lagring (CCS). Det er imidlertid en pågående debatt om betydningen av å «fase ned» versus «fase ut» fossile brensler. Selv om det er uenighet om terminologien, er det en klar enighet om at bruken av fossile brensler må reduseres betydelig for å nå klimamålene​​​​.

 

Med COP28 står verdenssamfunnet overfor en avgjørende beslutning som vil forme fremtidens energilandskap. Avgjørelsen omhandler ikke bare om, men også hvordan verden skal overgå fra en økonomi drevet av fossil energi til en mer bærekraftig og fornybar fremtid. Med land som står på begge sider av debatten, er utfallet av denne konferansen avgjørende for global politikk og klimahandling.


COP28: A Turning Point for Fossil Energy – Phase Down or Out?

 

By Camilla Høvik

At the heart of this year’s UN climate talks, COP28, held in the United Arab Emirates, a major oil producer, lies a critical global question: Will these talks result in the first global agreement to phase out the use of fossil energy? Fossil energy, the main cause of climate change, accounts for about 80% of the world’s energy production, even with the growth of renewable energy sources. This reality poses great demands on international negotiations, which have long avoided directly addressing this issue.

 

The debate in Dubai revolves around the terms «unabated» and «abated» fossil fuels. «Unabated» fossil fuels refer to combustion where greenhouse gases are released directly into the atmosphere, while «abated» fossil fuels involve capturing and permanently storing a portion of these gases. However, there is no consensus on what this portion should be and what qualifies as «abated.» This creates significant uncertainty and debate, as the first time fossil fuels were mentioned during a COP meeting was in Glasgow in 2021, but without a clear definition of «abated» fossil fuels.

 

According to the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), the use of fossil fuels, especially unabated coal, must be significantly reduced to keep global warming under 1.5 degrees Celsius. This requires a dramatic reduction in the use of unabated fossil fuels and minimal use of abated fossil fuels with carbon capture and storage (CCS). However, there is an ongoing debate about the meaning of «phasing down» versus «phasing out» fossil fuels. Although there is disagreement on the terminology, there is a clear consensus that the use of fossil fuels must be significantly reduced to achieve climate goals.

 

With COP28, the global community faces a crucial decision that will shape the future energy landscape. The decision is not only about whether, but also how the world should transition from an economy driven by fossil energy to a more sustainable and renewable future. With countries on both sides of the debate, the outcome of this conference is crucial for global policy and climate action.

 

FLERE HISTORIER