Bærekraftsnytt

Støtte til fossil energi vokser i EU

Av Melica Jahangiri

English version below

I en nylig publisert rapport kommer det frem at EU har sett en betydelig økning i støtten til fossile energikilder, med subsidier som spratt opp til 123 milliarder euro i 2022. Dette skyldes hovedsakelig den skarpe oppgangen i energipriser, forsterket av geopolitiske spenninger, inkludert konflikten mellom Russland og Ukraina. 

 

Investeringer i oljebaserte produkter alene fikk 56 milliarder euro, mens naturgassfondet tredoblet til 46 milliarder euro. Samlet har subsidier til energisektoren i EU steget dramatisk fra 177 milliarder euro i 2015 til 390 milliarder i 2022. I møte med energikrisen lanserte EU-landene over 230 tiltak i 2022 for å støtte både husholdninger og næringsliv, til en kostnad av 195 milliarder euro. Disse nødtiltakene omfattet direkte økonomisk støtte og skatterabatter som de viktigste redskapene for å lette byrden. 

Selv med økende miljømessige bekymringer holder EU fast ved at denne opptrappingen av subsidier er et midlertidig tiltak. De understreker at det ikke vil kompromittere de langsiktige målene om å fase ut fossilt brensel. Interessant nok sank støtten til fornybar energi i 2021, noe som tilskrives de høyere strømprisene som gjorde at fornybare energiprodusenter fikk økt inntjening uten behov for ekstra subsidier. 

Parallelt har EU økt sin innsats for energieffektivitet, med 30 milliarder euro tildelt til forskjellige tiltak i 2022, en økning fra året før. Disse tiltakene inkluderer skattefordeler, subsidierte lån og direktetilskudd, i tillegg til krav om bedre energiforbruk. Direkte subsidier sto for halvparten av støtten til energieffektivisering.


 

Support for Fossil Energy Grows in the EU

 

By Melica Jahangiri

In a recently published report, it has been revealed that the EU has seen a significant increase in support for fossil energy sources, with subsidies jumping to 123 billion euros in 2022. This is mainly due to the sharp rise in energy prices, exacerbated by geopolitical tensions, including the conflict between Russia and Ukraine.

Investments in oil-based products alone received 56 billion euros, while the natural gas fund tripled to 46 billion euros. Overall, subsidies to the energy sector in the EU have risen dramatically from 177 billion euros in 2015 to 390 billion in 2022. Facing the energy crisis, EU countries launched over 230 measures in 2022 to support both households and businesses, at a cost of 195 billion euros. These emergency measures included direct financial support and tax discounts as the main tools to alleviate the burden.

Even with increasing environmental concerns, the EU maintains that this escalation of subsidies is a temporary measure. They emphasize that it will not compromise the long-term goals of phasing out fossil fuels. Interestingly, support for renewable energy fell in 2021, attributed to higher electricity prices which resulted in increased earnings for renewable energy producers without the need for additional subsidies.

In parallel, the EU has increased its efforts in energy efficiency, with 30 billion euros allocated to various measures in 2022, an increase from the previous year. These measures include tax benefits, subsidized loans, and direct grants, in addition to requirements for better energy consumption. Direct subsidies accounted for half of the support for energy efficiency.

 

FLERE HISTORIER