Meninger

Twin Transition: Hva og hvorfor?

Tekst: Vilde Myklebust

Vi står overfor en av de største endringene siden den industrielle revolusjon i form av endringer og tilpasninger for å ha mulighet til å nå 1,5 gradersmålet som fastsatt i parisavtalen. FNs klimapanel (IPCC) presenterte i vår en rapport om klodens tilstand. Rapporten viser at det allerede er 1,1 grader varmere og understreker hvor mye det haster å ta mer ambisiøse grep – og det raskt. Her spiller teknologi og digitalisering en viktig rolle for å effektivt redusere utslippene.

Digital- og bærekraftig overgang

Twin transition er et begrep som refererer til muligheten for teknologi og digitalisering til å realisere bærekraftsmålene. Stadig flere virksomheter inkluderer både teknologi og bærekraft som kjerneaktiviteter i deres virksomhetsstrategier, men få ser på dem som en felles strategi. Twin transition tar sikte på å kombinere kritiske funksjoner for å øke effektiviteten og produktiviteten gjennom å ikke behandle teknologi og digitalisering isolert fra hverandre. Mange virksomheter forstår viktigheten av en twin transition-tilnærming, men det er vanskelig å få til i praksis.

OECD og EU spiller en sentral rolle for den grønne omstillingen. Ursula von der Leyen, president for EU kommisjonen uttalte i 2020 at twin transition er en av hovedprioritetene for Europakommisjonen gjennom “Green Deal”. De siste årene har vi sett en økende grad av reguleringer og standardisering innen bærekraft. Dette tvinger næringslivet til å ta del i den grønne omstillingen hvorav teknologi vil være avgjørende for å oppfylle alle reguleringene fra EU i kommende år. Et relevant eksempel er de økende kravene til rapportering. Økende rapporteringskrav krever store mengder data og derfor er effektiv datahåndtering og databehandling viktige elementer for bedrifter som blir truffet av disse rapporteringskravene.

Målrettet strategiarbeid er avgjørende for virksomheter som ønsker å akselerere den digitale og grønne transformasjonen. Virksomheter bør utvikle teknologi- og bærekraftstrategien parallelt. En god strategi bør bidra til å øke både innovasjonsgraden og lønnsomheten. Gjennom å implementere twin transition i strategiarbeidet, vil dette med stor sannsynlighet føre til en mer lønnsom virksomhet.

Hvorfor Twin Transition?

Digitale teknologier kan støtte den grønne transformasjonen innen en rekke sektorer. Digitalisering av systemene i jordbrukssektoren kan bidra til å øke produktiviteten gjennom mer nøyaktig vanning, energibruk og gjødsling. I energisektoren kan digital overvåkning og monitorering gi viktig informasjon om delene brukt i produkter for å forbedre vedlikehold samt øke resirkulering- og gjenbruksgrad. Denne sektoren står for omtrent 25% av utslippene i EU og har derfor et stort potensiale til å kutte utslipp. Mobilitet og transportsektoren kan benytte simuleringer til å optimalisere trafikkflyten for å forhindre overbelastning og minimere forurensning. Dette er kun noen eksempler fra utvalgte sektorer, men samlet viser dette at teknologi kan være en stor bidragsyter til et mer bærekraftig fremtid for både samfunn og næringsliv.

 

I mange tilfeller vil twin transition-synergien være effektivisering som kan gi positiv utvikling i lønnsomheten for en virksomhet. Produktivitet og effektiviseringstiltak kan være med på å kutte utslipp, sikre arbeidsplasser og stabil kvalitet.

Hvordan blir Twin Transition brukt i dag?

I dag blir twin transition blant annet brukt for å utvikle smarte og bærekraftige byer. Byer er ansvarlig for omtrent 75% av de globale utslippene og det er ønskelig å kutte utslipp hvor påvirkningen er størst. Smarte byer kan bidra til å redusere CO2-utslipp gjennom å øke effektiviteten i transportsystemer, redusere energiforbruket i bygninger og øke bruken av fornybar energi. Samtidig kan det også forbedre livskvaliteten for innbyggerne ved å gjøre byene mer tilgjengelige, trygge og livskraftige. Det er viktig å involvere lokalsamfunnene i utviklingen av smarte byer for å sikre at løsningene er relevante og tilpasset deres behov.

 

 

FLERE HISTORIER