Klima og miljø

Veien mot netto-null: Betydningen av unngåtte utslipp (avoided emissions) for bærekraftige bedrifter

I den grønne omstillingen fokuseres det i stor grad på reduksjon av egne utslipp, kjent som scope 1, 2 og 3. Dette er avgjørende, men ikke tilstrekkelig for å nå ambisjonen om netto-null innen 2050 og begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader som fastsatt i Parisavtalen. Virksomheter må også omstille seg til å levere lav- og nullutslippsløsninger og -produkter. Begrepet «avoided emissions” eller unngåtte utslipp på norsk, får i denne sammenheng stadig større oppmerksomhet.

Hva er unngåtte utslipp? 

Unngåtte utslipp refererer til fordelene ved et produkt eller en tjeneste sammenlignet med et referansescenario. Dette konseptet ser på bruken av en løsning og sammenligner to situasjoner: en med løsningen solgt av virksomheten, og en med det mest sannsynlige scenarioet som ville ha oppstått uten løsningen. Denne sammenligningen gir en estimert utslippsreduksjon i samfunnet på grunn av bruken av løsningen, men utenfor løsningstilbyderens scope 1-3 utslipp. 

  

Kilde: WBCSD Guidance on Avoided Emissions 

 

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), i samarbeid med Carbone4 og Net Zero Initiative, lanserte i 2023 “Guidance on Avoided Emissions: Helping business drive innovations and scale solutions toward Net Zero”. Denne artikkelen tar utgangspunkt i veiledningen, Net Zero Initiative og GHG protokollen.  

Ungåtte utslipp i en virksomhets bidrag til netto-nullmålet 

Net Zero Initiative (NZI) strukturerer et selskaps bidrag til globale netto-null-scenarier gjennom et tre-pilar-rammeverk: 

 1. Pilar A: Reduksjon av organisasjonens egne klimagassutslipp.
 2. Pilar B: Akselerering av samfunnets avkarbonisering ved å introdusere lavkarbonløsninger som erstatter mer karbonintensive alternativer (unngåtte utslipp). 
 3. Pilar C: Innsats for å fjerne karbonutslipp fra atmosfæren.

Kilde: WBCSD Guidance on Avoided Emissions 

Både WBCSD og NZI påpeker at pilar A er, og bør fortsatt være, primærfokuset for selskaper. 

Implementering og fordeler ved unngåtte utslipp i virksomheten 

I sin veiledning identifiserer WBCSD nøkkelmåter bedrifter kan utnytte unngåtte utslipp for å styrke sitt bidrag til global netto null. Ved å fokusere på innovasjon, skalering og ansvarlighet kan bedrifter oppnå betydelige fordeler. Innovasjon kan oppnås ved å endre forretningsmodeller for å fokusere på løsninger som har stor effekt på å redusere karbonutslipp. Unngåtte utslipp kan brukes som en måleenhet for å vurdere og støtte disse innovasjonsprosessene. Skalering innebærer å prioritere løsninger og markeder som trenger større utbredelse for å oppnå global netto null, mens ansvarlighet handler om å demonstrere og følge opp bedriftens bidrag til samfunnet ved å bruke unngåtte utslipp. 

WBCSDs veiledning påpeker også at unngåtte utslipp gir selskaper en betydelig mulighet til å forbedre deres økonomiske resultat og markedsposisjon. Ved å utvikle og skalere lavkarbonløsninger, kan selskaper tiltrekke seg nye kunder og markedsandeler som etterspør miljøvennlige produkter. Dette kan også bidra til å differensiere selskapet fra konkurrenter og styrke deres merkevare som en bærekraftig aktør. Videre kan selskaper oppnå kostnadsbesparelser gjennom effektiviserte prosesser og reduserte råvarekostnader. Lavkarbonløsninger kan også føre til reduserte driftskostnader på grunn av høyere energieffektivitet og lavere utslippsavgifter. Dette kan forbedre selskapets bunnlinje og øke deres langsiktige økonomiske bærekraft. 

Forskjellen mellom en Scope 3-reduksjon og unngåtte utslipp 

Det er ofte forvirring mellom regnskap for Scope 3-utslipp og unngåtte utslipp. Disse to begrepene er imidlertid svært forskjellige: 

 • Scope 3-utslippsregnskap: Tar utgangspunkt i selskapets perspektiv og ser på utslippsreduksjoner av produkter som endringer i flere Scope 3-kategorier. Disse utslippene sammenlignes med selskapets Scope 3-utslipp fra tidligere år. 
 • Unngåtte utslippsregnskap: Bygget fra et samfunnsperspektiv, der man sammenligner situasjoner med og uten løsningen solgt av selskapet. Unngåtte utslipp estimerer utslippsreduksjoner i samfunnet utenfor selskapets Scope 1-3 utslipp. 

GHG-inventarregnskap og unngåtte utslippsregnskap er komplementære indikatorer som må håndteres parallelt: 

 • Reduksjon av Scope 3-utslipp oppmuntrer selskapet til å dekarbonisere sin portefølje over tid. 
 • Maksimering av unngåtte utslipp oppmuntrer selskapet til å bidra til samfunnets dekarbonisering ved å tilby flere lavkarbonløsninger og fokusere på dekarbonisering i markeder med høye utslipp.

Scope 4 eller unngåtte utslipp? 

Bruken av termen «Scope 4» for å beskrive unngåtte utslipp er ikke anbefalt, da det kan skape forvirring og undergrave konsistensen i klimarapporteringen. GHG-protokollen anerkjenner ikke «Scope 4» og anbefaler å rapportere unngåtte utslipp separat fra scope 1, 2, og 3. Også NZI anbefaler å bruke unngåtte utslipp. Dette sikrer klarhet og sammenlignbarhet, og reduserer risikoen for greenwashing. Ved å holde unngåtte utslipp atskilt, kan organisasjoner bedre demonstrere troverdigheten av sine klimainitiativer.

Beregning av unngåtte utslipp 

Både WBCSD og NZI viser til livssyklusanalyse (LCA) for å utregne mengden unngåtte utslipp av et produkt eller løsning. Livssyklustilnærming betyr at man må ta hensyn til alle utslipp fra produksjon, bruk, transport og avhending. Det gir en helhetlig vurdering av utslipp gjennom hele produktets livssyklus, noe som gir en mer nøyaktig beregning av de faktiske unngåtte utslippene. 

I WBCSDs veileder inngår LCA i en fem-stegs struktur: 

 1. Identifisere tidsrammen. 
 2. Definere referansescenarioet. 
 3. Vurdere livssyklusutslippene for både løsningen og referansescenarioet. 
 4. Beregne de unngåtte utslippene. 
 5. Vurdere de unngåtte utslippene i skalaen av selskapet (valgfritt). 

Denne strukturerte tilnærmingen sikrer nøyaktig og konsistent måling og rapportering av effekten av bærekraftige løsninger på utslipp. 

Konsekvenser og utfordringer ved unngåtte utslipp 

Konseptet med unngåtte utslipp fremhever viktigheten av bærekraftige praksiser og teknologier i å redusere klimagassutslipp. Det gir et kvantifiserbart mål på effekten av disse praksisene, som kan informere beslutningstaking og kommunisere fordelene ved bærekraft. Utfordringer inkluderer antakelser om hva som ville skjedd i et «business as usual»-scenario, som er usikkert, samt risikoen for «lekkasje», der reduksjon i ett område fører til økning andre steder. 

For å begrense misbruk av krav om unngåtte utslipp, bør bedrifter sikre at deres selskap og løsning er kvalifisert til å si at de bidrar med unngåtte utslipp. For å troverdig si at produkter og løsninger bidrar med unngåtte utslipp sier WBCSD at bedrifter bør offentlig kommunisere en klimastrategi i samsvar med nyeste klimavitenskap, at løsningen må ha utslippsreduksjonspotensial i tråd med nyeste klimavitenskap, og at løsningen må ha en direkte og betydelig dekarboniseringseffekt. 

Veien videre

Unngåtte utslipp representerer en mulighet for bedrifter til å vise hvordan deres produkter og tjenester bidrar til den globale klimakampen. Ved å fokusere på unngåtte utslipp kan selskaper ikke bare redusere sine egne utslipp, men også hjelpe samfunnet med å nå netto null-målene. Gjennom en strukturert tilnærming til unngåtte utslipp, kan selskaper demonstrere sitt engasjement for bærekraft, samtidig som de styrker sin konkurranseevne i et marked som stadig mer verdsetter miljøansvar. 

Ved å integrere strategier for unngåtte utslipp kan selskaper oppnå betydelige økonomiske, regulatoriske og markedsmessige fordeler. Dette inkluderer økt inntjening, redusert risiko, forbedret markedsposisjon, akselerert innovasjon og økt ansvarlighet. Gjennom en strukturert tilnærming til unngåtte utslipp kan selskaper demonstrere sitt engasjement for bærekraft, styrke sin konkurranseevne og bidra til en global overgang til netto null-utslipp. 

Kilder: 

 

FLERE HISTORIER