Debatt

«Yuval Harari om AI: Muligheter over Frykt»

Av Alex Benjamin Jørgensen 

English version below 

I et intervju med The Guardian den 9. november 2023 uttrykte historiker og forfatter Yuval Noah Harari bekymringer angående kunstig intelligens’ (AI) potensielle negative påvirkning på den globale økonomien. Mens Harari er opptatt av AI’s uforutsigbarhet og kriseutløsende potensial, understreker han behovet for å utforske de positive bidragene som AI kan gi til næringslivet. Han argumenterer for å se på AI som en mulighet i stedet for å frykte det.

Hararis hovedargument dreier seg om utfordringene med å forutsi risikoen knyttet til AI på grunn av dens autonomi og beslutningsevne. Han anerkjenner AI’s kapasitet til å ta uavhengige beslutninger, generere innovative ideer og vokse autonomt, og mener at denne autonomien kan styrke økonomiene.

Finanssektoren utmerker seg som et område der AI-integrasjon er relevant på grunn av datanaturen. I stedet for å betrakte dette som en krise, oppfordrer Harari til å anerkjenne AI’s potensial for en revolusjon i finansielle systemer, gjør dem mer effektive, transparente og responsive til markedsdynamikk. AIs evne til å bearbeide store mengder sanntidsdata kan føre til nøyaktige spådommer, klokere investeringsstrategier og til slutt et sterkere finansielt økosystem.

Selv om Harari sammenligner AI med tidligere kriser, understreker han viktigheten av å skille misbruk av verktøy fra AI’s iboende egenskaper. Han foreslår regulering og veiledning for å sikre at AI skaper transparente og forståelige finansielle instrumenter. Hararis forslag om en seks måneders pause i AI-utvikling ser ut til å gå imot sitt formål. For å stoppe fremgangen bør fokuset være på å utvikle fleksible regulatoriske rammer som kan tilpasses det raskt utviklende AI-landskapet.

Harari vektlegger viktigheten av institusjoner med inngående kunnskap om AI og evnen til rask respons på nye risikoer. For å hindre uheldig utvikling av AI, bør vi imidlertid konsentrere oss om å etablere AI-sikkerhetsinstitutter bemannet med eksperter som forstår hvordan AI kan påvirke ulike bransjer, inkludert finans. Både det britiske AI-sikkerhetsinstituttet og det foreslåtte tilsvarende i USA representerer initiativer som beveger seg nærmere dette målet.

Oppsummert er Hararis bekymringer om AI-utløste kriser legitime, og hans innsikt oppfordrer til refleksjon. Det er imidlertid viktig å innta et nyansert perspektiv. AI har potensial til å stimulere vekst, forbedre effektivitet og takle problemer. Ved å implementere rammer og etablere dedikerte institutter for AI-sikkerhet kan vi ansvarlig utnytte AI’s kraft. Dette vil sikre at AI blir en positiv kraft for endring, snarere enn en kilde til eksistensiell risiko. Tiden er inne for å omfavne mulighetene som AI bringer og samarbeide for å bygge en fremtid der intelligente maskiner bidrar til menneskehetens fremgang.


English

«Yuval Harari on AI: Possibilities over Fears»

In a thought provoking interview, with The uardian on November 9 2023 historian and author Yuval Noah Harari raised concerns about the negative impact of artificial intelligence (AI) on the global economy. While Hararis worries about the unpredictability of AI and its potential to trigger a crisis are noteworthy it is important to examine the positive contributions that AI can make to businesses and economies. This critique aims to provide a perspective on the power of AI and why embracing it may bring more benefits than fears.

Hararis main argument revolves around the difficulty in predicting the risks posed by AI due to its autonomy and decision making abilities. Undoubtedly AI represents a shift enabling machines to make independent decisions generate innovative ideas and learn and grow autonomously. However it is this autonomy that can be utilized for enhancing economies 

As Harari himself acknowledges, the finance sector stands out as a field for integrating AI due, to its data nature.

Than perceiving this as a crisis we should acknowledge the opportunity for AI to bring about a revolution, in financial systems making them more efficient, transparent and responsive to market dynamics. The ability of AI to process amounts of real time data can lead to precise predictions, smarter investment strategies and ultimately, a stronger financial ecosystem.

Hararis comparison to the 2007 08 crisis that was triggered by poorly understood debt instruments raises a valid concern. However it is crucial to distinguish between the misuse of tools and the inherent capabilities of AI. With regulation and guidance AI has the potential to create yet transparent and understandable financial instruments. The key lies in establishing institutions staffed with experts who comprehend both AI intricacies and finance.

Furthermore Hararis proposal for a six month pause in AI development appears counterproductive. Of halting progress our focus should be on constructing flexible regulatory frameworks that can adapt to the rapidly evolving AI landscape. The AI safety summits multilateral declaration—although excluding China—is certainly a step in the right direction. Global cooperation is paramount, in creating an environment that transcends boundaries while ensuring responsible AI advancement.

Harari makes a point, about the importance of institutions that have in depth knowledge of AI and can respond quickly to emerging risks. However of hindering the development of AI we should focus on establishing AI safety institutes staffed with experts who understand how AI can impact industries, including finance. The UKs AI safety institute and the proposed equivalent in the US are initiatives that move us closer to this objective.

To summarize Hararis concerns about AI causing a crisis are justified and his insights encourage us to reflect on these issues. Nevertheless it is crucial to adopt a nuanced perspective. AI has the potential to drive growth improve efficiency and tackle problems. By implementing frameworks and establishing dedicated institutes for ensuring AI safety we can responsibly harness the power of AI. This will ensure that it becomes a force for change, than a source of existential risk. It is time for us to embrace the opportunities presented by AI and work together towards building a future where intelligent machines contribute to humanitys advancement.

 

FLERE HISTORIER