EPISODE 114: Abelias Omstillingsbarometer 2023 – Norges Veivalg mot Bærekraft og Konkurransekraft

Under Arendalsuka lanserer Abeilia sitt omstillingsbaometer. Barometeret fungerer som en målestokk for Norges evne til omstilling sammenlignet med andre land. Resultatene for dette året er dessverre ikke oppløftende.  

Norsk næringsliv henger etter når det gjelder teknologisk anvendelse og utdanning av teknologiske eksperter. Tilgangen på risikokapital er begrenset, og entreprenørånden er svak. Rapporten viser tapt terreng på flere fronter. Men hvorfor har dette skjedd? Hvem bærer ansvaret? Hvorfor lykkes andre nasjoner, inkludert våre naboland i Norden, bedre enn vi gjør? Og hva kreves for å snu denne nedadgående trenden? 

Abelia har lenge publisert Omstillingsbarometeret, og i år har de fått i oppdrag å forbedre og strukturere i tråd med økonomisk teori. Dette arbeidet har blitt gjort i nært samarbeid med Oslo Economics og referansegrupper som har deltatt i prosessen. 

Guro Landsend Henriksen, partner i Oslo Economics, forklarer at de har forsøkt å organisere de ulike faktorene som påvirker et lands omstillingsdyktighet i overordnede dimensjoner, som igjen er delt opp i flere underdimensjoner. 

Landsend Henriksen fremhever at rapporten viser at selv om Norge har en økonomi med sunne grunnlag, må vi tilpasse oss klima- og energiutfordringene. Å erstatte olje- og gassnæringen med nye sektorer er avgjørende for å opprettholde en bærekraftig økonomi. 

–Vi henger etter våre naboland og kunnskapsøkonomier, noe som påvirker verdiskaping og sysselsetting. Til tross for tilgangen på fornybar energi, utnytter vi den ikke tilstrekkelig. Vår økonomi er fortsatt avhengig av råvarer, sier Søreide, leder i Abeilia. 

 

Skuffende resultater for 2023 og vedvarende negative trender 

Selv om det er positive aspekter som en kompetent befolkning, høy arbeidsdeltakelse og samarbeid mellom kompetansemiljøer, er Norge likevel ikke ledende innen teknologi, kompetanse eller grønn omstilling. Dette skader vår konkurransekraft og velstand. For å oppnå omstilling er kunnskap og teknologi avgjørende. Abelia og deres medlemsbedrifter jobber for å styrke Norges omstillingskapasitet, men politiske ambisjoner og mål må intensiveres. 

Resultatene fra Omstillingsbarometeret viser at Norge har en solid økonomisk grunnmur på mange måter. Vi har de generelle forutsetningene på plass for økonomisk vekst og omstilling. Våre markeder fungerer godt, arbeidsdeltakelsen er høy, og vi utnytter eksisterende kompetanse effektivt. Samarbeidet innen kunnskapsutvikling og forskning er også bemerkelsesverdig. Likevel er det tegn på noen bekymringsverdige forhold som kan påvirke vår langsiktige evne til omstilling og økonomisk vekst. Det første som trekkes frem er mangel på høyt kvalifisert arbeidskraft som er nødvendig for den ønskede omstillingen, ifølge Landsend Henriksen. 

 

Teknologisk etterslep og manglende innovasjon 

Når det gjelder innovasjon og entreprenørskap, ligger Norge etter på flere parametere. Dette gjelder også kapital, spesielt risikokapital for oppstart av nye virksomheter. Andelen av økonomien som utgjøres av gründerøkonomien er betydelig mindre enn i våre naboland. I tillegg viser dokumentasjonen at motivasjonen for å starte egen virksomhet er betydelig lavere i Norge, påpeker Søreide. 

Omstillingsbarometeret for 2023 avslører også at Norge ligger blant de beste når det kommer til digitale ferdigheter i befolkningen. Det mest bekymringsfulle resultatet for 2023 er at Norge har den laveste poengsummen når det gjelder omfanget av IKT-sektoren i sammenligning med andre land. Spesielt langt bak våre nordiske naboer som Finland og Sverige. I tillegg scorer Norge under gjennomsnittet i 2023 når det gjelder tilkoblingsmuligheter og spisskompetanse innen teknologi. 

I sammenligning med gjennomsnittet for perioden 2019 til 2022, er det også noen interessante utviklingstrekk for 2023. Poengsummen for tilkoblingsmuligheter er 25 poeng lavere enn gjennomsnittet for 2019-2022, noe som indikerer en nedadgående trend i denne underdimensjonen. Spisskompetansen innen teknologi viser imidlertid en noe positiv utvikling i 2023 sammenlignet med gjennomsnittet. 

Lytt til podkasten og hør flere av Abelias refleksjoner rundt resultatene. Søreide og Landsend Henriksen utforsker sammenhengen mellom omstillingskapasitet, økonomisk vekst og bærekraftig utvikling. Hva var det som overrasket og bekymrer mest? Finnes det noen positive punkter blant resultatene. 

Hele episoden finner du hvor enn du hører podkast – eller lytt her: 


… eller der du lytter til podkast.  

 

FLERE EPISODER