EPISODE 129: Klimaendringer og Norsk Næringsliv: Ministerens plan for en grønnere fremtid

Norge og verden står overfor en monumental omstilling. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen understreker at denne omstillingen er uunngåelig. Europa, vårt viktigste energimarked, vil gradvis redusere sin avhengighet av olje og gass på grunn av klimaendringer. Samtidig er ressursene på norsk sokkel i ferd med å tømmes, noe som presser oss til å tilpasse oss nye realiteter.  

Bjelland Eriksen ser imidlertid lyspunkter i vår nasjon. Vi besitter solid kompetanse innen teknologier som havvind og karbonfangst og lagring, som er avgjørende i den kommende omstillingen:

– Det er i ferd med å skje på en del områder, og samtidig så skal man være ærlig og si at det er en lønnsomhetsutfordring fortsatt. Altså, karbonfangst og lagring, der er vi i gang nå med å bygge verdens første fullskala verdikjede for karbonfangst og lagring, fra lagring til fangst. Så den utvikler seg, men det er jo fortsatt ikke lønnsomt på egne bein å ta en investeringsbeslutning i den teknologien. 

Hvordan synes du det går? Altså, hvordan er mindsetet, hvordan er holdningen til dette nå? 

Det har jo, om ikke vært tabu, så har det vært krevende å snakke om denne omstillingen, særlig i den delen av Norge hvor man har vært så avhengig av olje- og gassindustrien. Jeg har ingen tvil. Altså, jeg kommer jo fra en by hvor alle hadde en forelder som jobbet i oljen. Det hadde jeg også. Min mor jobbet i Statoil. Så det er klart at når jeg begynte å engasjere meg i AUF, det er faktisk blitt 20 år siden, i 2004, så er det klart at debatten ser så annerledes ut. Det ser helt annerledes ut enn i dag. Det, vil jeg si, i 2024 ser helt annerledes ut. 

 

Næringslivet spiller en nøkkelrolle 

Når det gjelder næringslivets rolle i å redusere utslipp, understreker Bjelland Eriksen betydningen av et samarbeid mellom myndigheter og næringslivet. Det er avgjørende å etablere et rammeverk som stimulerer til grønne investeringer samtidig som næringslivet tar ansvar og handler i praksis. 

Næringslivet spiller en kjempeviktig rolle, og det var litt sånn «serving» kanskje til å gi det svaret når man er her og snakker om fremtidens næringsliv. Men det er klart at jeg tror på det.  

 

Bjelland Eriksen peker også på regjeringens historiske utfordringer med å oppnå klimapolitiske mål. Norge har tradisjonelt hatt en fornybar kraftsektor, som har gjort det enklere å gjennomføre utslippskutt i utlandet enn hjemme. Nå står vi imidlertid overfor en ny virkelighet der kuttene må skje lokalt. 

Jeg tror at den eneste måten å få til denne omstillingen på, det er at vi som myndigheter lager et rammeverk hvor det er lønnsomt å ta investeringsbeslutninger som også trekker oss i grønn retning, og så er det i veldig stor grad opp til næringslivet å faktisk ta de beslutningene i praksis. 

 

Engasjement, strategier og fremtidsutsikter 

Tidligere har Bjelland Eriksen påpekt at regjeringen har vært flinke til å sette klimapolitiske mål, men dårlige til å lage styringssystemer som sikrer at målene faktisk blir oppnådd. Dette er noe ministeren delvis fortsatt mener: 

Ja, det er litt både og. Historisk sett har Norge hatt en unik posisjon med en 100% fornybar kraftsektor, som har gjort det lettere å legge til rette for utslippskutt i utlandet enn å ta kuttene hjemme. Nå ser vi imidlertid en endring, der både Europa og Norge står overfor lignende utfordringer med å kutte utslipp i industrien og transportsektoren. Dette peker på behovet for et omfattende rammeverk som inkluderer alt fra prising av utslipp til insentiver og teknologiutvikling, for å sikre at omstillingen også skjer her hjemme. Gjennom Grønn bok har vi etablert klare forventninger om å kutte utslipp, med målet om at norsk utslipp skal være lavere i 2030 enn i 1990.

 

Bjelland Eriksen er tydelig på hva han ønsker å oppnå som klima- og miljøminister: 

Det viktigste som gjenstår for meg, er tre ting: å etablere systemer som sikrer at vi reduserer de nødvendige utslippene her hjemme og omforme den nåværende trenden. Vi må ta forurensningsproblematikken på alvor på en helt annen måte enn i dag. Det siste punktet, det håper jeg å oppnå ved å sette lavmål for meg selv gjennom en internasjonalt bindende avtale som forhåpentligvis alle verdens land vil slutte seg til. Vi er for øyeblikket i forhandlinger med dette målet om å få det avsluttet innen årets slutt. Når det gjelder natur, er vi allerede i gang med å arbeide med den naturmangfoldmeldingen som vi senere i år skal legge frem for Stortinget. Når det gjelder klima, skal vi sikre at fremskrivningene og tiltaksanalysene i Grønn bok er så solide at allmennheten har tillit til at det vi sier vi skal gjøre i årene fremover, faktisk blir gjennomført, samtidig som vi forstår de fordelingskonsekvensene politikken vår medfører. 

 

Men hvordan kan en klima- og miljøminister engasjere næringslivet? Hva er hans tanker om den såkalte «twin transition» – å oppnå både et grønt og et digitalt skifte samtidig? Hvordan kan et rammeverk bygges slik at lønnsomme bedrifter virkelig prioriterer det grønne, og det å være miljøvennlig faktisk er gunstig? Vi undersøker næringslivets og den private sektorens rolle i den grønne omstillingen og utfordrer Bjelland Eriksen på denne komplekse problemstillingen. 

Hele episoden finner du hvor enn du hører podkast – eller lytt her: 

… eller der du lytter til podkast.

 

 

 

 

FLERE EPISODER