EPISODE 115: Kommunens Avgjørende Rolle i Bærekraftig Næringsutvikling

Hvordan påvirker kommuner næringslivets omstilling mot bærekraft? Bærekraftig omstilling krever et tett samarbeid mellom lokale myndigheter og næringslivet, og kommunene spiller en avgjørende rolle som fasilitatorer og utviklere for næringssektoren.

 

 

En fersk rapport lansert under Arendalsuka av BDO  og UNGC Norge avdekker at åtte av ti bedrifter mener at kommunene ikke jobber tilstrekkelig med bærekraft, og de føler begrenset påvirkning fra kommunene når det gjelder deres egne bærekraftsinitiativer. Samtidig er det like mange som mener at kommunene bør innta en mer aktiv rolle i å fremme bærekraftig næringsutvikling i fremtiden. I samarbeid mellom UN Global Compact Norge har BDO utforsker rapporten utfordringene og mulighetene knyttet til samarbeidet mellom næringslivet og kommunene. I denne episoden vil vi undersøke funnene fra rapporten nærmere og diskutere hvordan kommuner kan spille en aktiv rolle i å fremme bærekraftig næringsutvikling.

 

– Generelt sett sier mange bedrifter at kommunene ikke spiller en betydelig rolle i deres arbeid med bærekraftig omstilling i dag. Men det er et sterkt ønske om at kommunene skal være mer proaktive og pådrivere for bærekraft. Dette er et spennende funn som viser viljen til at kommunene skal innta den viktige rollen de kan ha, sier Line Begby, Leder for Bærekraftig Samfunnsutvikling i BDO, da hun kommenterte funnene.

Begby deler de tre hovedanbefalingene som rapporten inneholder:

  1. Kommunene bør være systematiske og langsiktige støttespillere for bedriftenes arbeid med bærekraft.
  2. Bærekraft bør vektlegges i forhold til arealplanlegging og bygningssaker, og anskaffelser bør brukes som et sentralt verktøy i den bærekraftige omstillingen.
  3. Kommunene bør gi støtte til bedrifter som ønsker å bli mer bærekraftige, inkludert infrastrukturbygging og innkjøp.

Rapporten involverte rundt 270 kommuner, men det er verdt å merke seg at mange små kommuner ikke deltok. Dette kan potensielt ha påvirket funnene, da det hovedsakelig var mellomstore og større kommuner som deltok i undersøkelsen.

Ingar Vaskinn, Næringssjef i Kongsberg Kommune, kommenterte behovet for endring og sier:

– Det kan definitivt bli bedre. Innkjøp er et komplekst område, så vi har organisert dette regionalt, og vi har et felles innkjøpskoordinatorteam som bidrar til profesjonaliseringen av prosessen. I Kongsberg-regionen er det åtte kommuner som samarbeider, og dette gjør oss til profesjonelle aktører innen innkjøp. Selv om vi har rom for forbedring, er vi i det minste profesjonelle og kompetente når det kommer til å utvikle kriterier og anskaffelser.

I denne ukens episode snakker vi  om kommunenes nøkkelrolle i å støtte næringslivets bærekraftige omstilling og det er et klart behov for økt samarbeid og forbedring i kommunenes tilnærming til bærekraftsinitiativer. Men hvordan kan dette bedres? Hvilke konkrete tiltak kan optimalisere kommunenes jobb rundt bærekraft?

Hele episoden finner du hvor enn du hører podkast – eller lytt her:


… eller der du lytter til podkast.

 

 

FLERE EPISODER